null

Dowóz dzieci niepełnosprawnych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W związku z procedurą przetargową, wnioski o zapewnienie dowozu zorganizowanego w roku szkolnym 2023/2024 należy składać w terminie do 1 marca 2023 r. w głównej siedzibie urzędu dzielnicy Mokotów przy ul. Rakowieckiej 25/27.

Złożenie ww. wniosku w późniejszym terminie nie gwarantuje organizacji dowozu od 1 września 2023 r. Osobą koordynującą „dowóz dzieci niepełnosprawnych” w dzielnicy Mokotów jest Aleksander Babiński, tel. 22 44 36 689, e-mail: ababinski@um.warszawa.pl

Wydział Oświaty i Wychowania informuje, że rodzice dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Dzielnicy Mokotów mogą korzystać z dwóch form dowozu:

Dowóz zorganizowany

Usługa świadczona jest przez firmy specjalistyczne, które zapewniają dowóz samochodami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych wraz z opiekunem. Rodzice zainteresowani tą formą dowozu powinni złożyć w Wydziale n/w dokumenty:

  • wniosek o dowóz dziecka - wniosek rok szkolny 2022/2023
  • kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności dziecka
  • kserokopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
  • zaświadczenie z placówki oświatowej, do której uczęszcza dziecko

Ryczałt

Rodzice, którzy indywidualnie chcą dowozić swoje dziecko do szkoły otrzymują od Dzielnicy dofinansowanie w formie ryczałtu zgodnie z Zarządzeniem Nr 455/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 marca 2020 r.

Rodzice zainteresowani tą formą dowozu powinni złożyć w Wydziale n/w dokumenty:

  • wniosek o dowóz dziecka - wniosek
  • kserokopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
  • zaświadczenie z placówki oświatowej, do której uczęszcza dziecko
  • kserokopię dowodu rejestracyjnego samochodu
  • polisę ubezpieczenia samochodu
  • druk dotyczący numeru konta - pobierz druk

Wymogiem korzystania z tej formy dowozu jest, aby rodzice/opiekunowie prawni byli właścicielami samochodu.

Zarządzenie Prezydenta Nr 455/2020