null

Kierunki Polityki Senioralnej w dzielnicy Mokotów na lata 2016–2023

Drukuj otwiera się w nowej karcie

 

Na Mokotowie osoby starsze stanowią blisko 27 procent populacji wszystkich mieszkańców. Oznacza to, że seniorem jest niemal co trzecia osoba. Mokotów należy do pięciu najstarszych dzielnic Warszawy, obok Śródmieścia, Żoliborza, Woli i Ochoty.

Na terenie naszej dzielnicy działają liczne organizacje zrzeszające seniorów i kombatantów. Prężnie rozwijają się tu również uniwersytety trzeciego wieku oraz kluby seniora.

Dzielnica Mokotów od lat wspiera inicjatywy mające na celu aktywizację seniorów np. finansowo – poprzez dotacje, lokalowo – udostępniając miejsca na prowadzenie działalności, czy poprzez wsparcie merytoryczne i organizacyjne.

Specjalnie z myślą o starszych osobach realizujemy program pn. „Aktywny i Bezpieczny Senior”. Seniorzy mają również dostęp do aktywności sportowych oraz biorą udział w wydarzeniach kulturalnych.

W październiku 2015 r. powołana została Rada Seniorów Dzielnicy Mokotów. Dzielnicy zależy na tym, aby osoby starsze były cały czas aktywne i w pełni korzystały nie tylko z bogatej oferty zajęć i programów, ale także z prawa zabierania głosu w ważnych sprawach dla naszej Dzielnicy.

Kolejny ważny krok w kierunku aktywizacji i integracji seniorów oraz uporządkowania i zwiększenia oferty to wyznaczenie kierunków działań w zakresie polityki senioralnej na Mokotowie na najbliższe lata.

W tym celu Burmistrz Dzielnicy Mokotów powołał Zespół Koordynacyjny ds. opracowania projektu zintegrowanej strategii polityki senioralnej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

Efektem działalności zespołu jest dokument strategiczny pn. „Kierunki Polityki Senioralnej w Dzielnicy Mokotów na lata 2016 – 2023”, przyjęty przez Zarząd Dzielnicy Mokotów na posiedzeniu w dniu 7 stycznia 2016 r.:

Program jest odpowiedzią na wyzwania współczesności, w tym zmieniającą się sytuację demograficzną. Jego głównymi odbiorcami są właśnie seniorzy. Program tworzy warunki do działań promujących aktywność seniorów, zapewniających poczucie bezpieczeństwa. Dostosowuje też do potrzeb i możliwości osób starszych działania podejmowane w dzielnicy. Ma również na celu zmianę sposobu postrzegania seniorów przez społeczeństwo, w szczególności przez dzieci i młodzież.

Zamierzeniem programu jest skierowanie oferty działań i usług do jak największej liczby seniorów, ich aktywizacja i integracja.