null

Komunikat Wydziału Architektury i Budownictwa

Drukuj otwiera się w nowej karcie

dotyczy: inwestycji polegającej na budowie budynku archiwum na działce ew. nr 26 w obrębie 0415 położonej przy ul. Wałbrzyskiej 3/5

Warszawa, dnia 6.05.2022 r. 

Znak sprawy: UD-IV-WAB-D.6733.11.2022.MRU

(Nr rej. 1/CPK/MOK/2022)

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r. poz. 503)

oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.),

zawiadamiam

że na wniosek Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego z siedzibą w Warszawie, złożony 15 kwietnia 2022r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku archiwum na działce ew. nr 26 w obrębie 0415 położonej przy ul. Wałbrzyskiej 3/5 w Warszawie na terenie Dzielnicy Mokotów.

pouczenie

Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne ogłoszenie. 

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłosić wnioski i zastrzeżenia do Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Mokotów Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Rakowieckiej 25/27, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. W celu ustalenia formy udostępnienia akt należy skontaktować się z osobą prowadzącą postępowanie. 

Sprawę prowadzi: Magdalena Rutkowska, m.rutkowska@um.warszawa.pl, tel. 22-44-36-649.

z up. Prezydenta m.st. Warszawy m.st. Warszawy

/-/ Agnieszka Lubińska
Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
dla Dzielnicy Mokotów