null

Komunikat WAB 15-11-2022

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dotyczy: inwestycji polegającej na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej 2 x Dn 150 przy ul. Bytnara „Rudego”

Warszawa, dnia 09.11.2022 r.  

Znak: UD-IV-WAB-D.6733.28.2022.SKO

nr rej: 24/CP/MOK/2022

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000)

zawiadamiam

o zebraniu dowodów i uzgodnień w postępowaniu administracyjnym prowadzonym na wniosek Ville Park Development Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, z dnia 28.09.2022r., o   ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej 2 x Dn 150 przy ul. Bytnara „Rudego” na działkach ew. nr ew. 9 i 64/3 z obrębu 1-02-05 w Warszawie na terenie Dzielnicy Mokotów.

Pouczenie

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z ww. wnioskiem w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Mokotów Urzędu m.st. Warszawy, ul. Rakowiecka 25/27 oraz zgłosić uwagi i zastrzeżenia w przedmiotowej sprawie w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

z up. Prezydenta m.st. Warszawy

/-/ Marta Pisarska-Sowik
Zastępca Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa
dla Dzielnicy Mokotów