null

Komunikat WAB 16-11-2022

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dotyczy: wydanej decyzji nr 18/CP/MOK/2022 z 13.10.2022r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 110 PE, DN 40 PE

Warszawa, 14.11.2022 r.

Znak sprawy: UD-IV-WAB-D.6733.25.2022.SKO

nr rej: 21/CP/MOK/2022

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000)

zawiadamiam

o wydanej decyzji nr 18/CP/MOK/2022 z 13.10.2022r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 110 PE, DN 40 PE w ul. Antoniewskiej, Korzennej i Gorącej na działkach ew. nr 1 (część działki)  i 68 (część działki) z obrębu 10508, nr 2/1, 15/1 (część działki), 15/2 (część działki), 18 z obrębu 10514 oraz nr 24/8 (część działki) i 12 (część działki) z obrębu 10558 w Warszawie na terenie Dzielnicy Mokotów z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

Pouczenie

Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne ogłoszenie.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z ww. decyzją w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Mokotów Urzędu m.st. Warszawy, ul. Rakowiecka 25/27 w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. W celu ustalenia formy udostępnienia ww. dokumentów należy skontaktować się z osobą prowadzącą postępowanie.

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Urzędu m.st. Warszawy Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Mokotów w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Osoba do kontaktu: Stanisław Kowalski, s.kowalski@um.warszawa.pl, tel. 22 443-6655

 

z up. Prezydenta m.st. Warszawy

/-/ Marta Pisarska-Sowik
Zastępca Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa
dla Dzielnicy Mokotów