null

Komunikat WAB 19-11-2021

Drukuj otwiera się w nowej karcie

dotyczy: inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej podziemnej linii kablowej nn 0,4 kV i SN 15kV przy ul. Domaniewskiej

Warszawa, 17 listopada 2021

Znak: UD-IV-WAB-A.6733.12.2021.AIW.SKO

nr rej: 12/CP/MOK/2021

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735)

zawiadamiam

o zebraniu dowodów i uzgodnień w postępowaniu administracyjnym prowadzonym na wniosek Innogy Stoen Operator Sp. z o.o., z dnia 19.10.2021r., o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej podziemnej linii kablowej nn 0,4 kV i SN 15kV przy ul. Domaniewskiej na części działek ew. nr 67, 58/2 i 60/2 z obrębu 0216 w Warszawie na terenie Dzielnicy Mokotów

Pouczenie

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z ww. wnioskiem w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Mokotów Urzędu m.st. Warszawy, ul. Rakowiecka 25/27 oraz zgłosić uwagi i zastrzeżenia w przedmiotowej sprawie w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY

/-/ Maria Schirmer
Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
dla Dzielnicy Mokotów