null

Komunikat Wydziału Architektury i Budownictwa

Drukuj otwiera się w nowej karcie

dotyczy: inwestycji celu publicznego polegającej polegającej na budowie sieci kanalizacji ściekowej i deszczowej

Warszawa, dnia 14.06.2022 r. 

Znak sprawy: UD-IV-WAB-D.6733.12.2022.PHS

nr rej. 10/CP/MOK/2022

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) oraz art. 10 § 1 i art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.),

zawiadamiam,

że w postępowaniu z wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej „Służew nad Dolinką” z siedzibą w Warszawie, złożonego 27 kwietnia 2022 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji ściekowej i deszczowej, na:

- dz. ewid. nr 20/5, 20/6, 25/3, 25/4, 26/4, 16/4, 16/5, 28/2, 28/4, 26/3, 16/3, 3/27, 3/12, 3/34, obręb 1-04-14,

- dz. ewid. nr 24/28, 24/11, 24/5, 20/2, 24/14, 10, obręb 1-04-15

- dz. ewid. nr 6/2, obręb 1-04-16,

w rejonie ul. J.S. Bacha, ul. Batuty i ul. Sonaty w Warszawie, na terenie Dzielnicy Mokotów:

  1. 7 czerwca 2022 r. wydane zostało postanowienie Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie, znak WAW-UO.4501.37.St.2022.AP, uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla ww. inwestycji;
  2. zostały zebrane dowody i materiały w ww. postępowaniu administracyjnym.

pouczenie:

Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne ogłoszenie.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłosić wnioski i zastrzeżenia do Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Mokotów Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Rakowieckiej 25/27, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. W celu ustalenia formy udostępnienia akt należy skontaktować się telefonicznie lub mailowo z osobą prowadzącą postępowanie. 

Osoba do kontaktu: Patrycja Harasińska-Sikorzyńska, pharasinska@um.warszawa.pl, tel. 22-44-36-660

 

z up. Prezydenta m.st. Warszawy

/-/ Agnieszka Lubińska
Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
dla Dzielnicy Mokotów