null

Komunikat Wydziału Architektury i Budownictwa

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dotyczy: inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej oświetleniowej wraz ze słupami oświetleniowymi, na terenie stanowiącym część działek przy al. Harcerzy Rzeczypospolitej w Warszawie na terenie Dzielnicy Mokotów

Warszawa, 19.09.2022 r.

Znak sprawy: UD-IV-WAB-D.6733.20.2022.MRU

(nr rej. 16/CP/MOK/2022)

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.),

zawiadamiam

  1. że 12 września 2022 r. wydane zostało postanowienie Marszałka Województwa Mazowieckiego, znak WAW-UO.4501.72.St.2022.TS, uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej oświetleniowej nN 0,4 kV wraz ze słupami oświetleniowymi, na terenie stanowiącym część działek ew. nr 28/1 i nr 26/2 w obrębie 0414 przy al. Harcerzy Rzeczypospolitej w Warszawie na terenie Dzielnicy Mokotów;
  2. że zostały zebrane dowody i materiały w postępowaniu administracyjnym prowadzonym na wniosek X Point Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, złożony 19 lipca 2022 r. i uzupełniony 9 sierpnia 2022 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej oświetleniowej nN 0,4 kV wraz ze słupami oświetleniowymi, na terenie stanowiącym część działek ew. nr 28/1 i nr 26/2 w obrębie 0414 przy al. Harcerzy Rzeczypospolitej w Warszawie na terenie Dzielnicy Mokotów.

pouczenie

Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne ogłoszenie. 

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłosić wnioski i zastrzeżenia do Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Mokotów Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Rakowieckiej 25/27, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. W celu ustalenia formy udostępnienia akt należy skontaktować się telefonicznie lub mailowo z osobą prowadzącą postępowanie. 

Sprawę prowadzi: Magdalena Rutkowska, m.rutkowska@um.warszawa.pl, tel. 22 44-36-649.

 

z up. Prezydenta m.st. Warszawy

/-/ Agnieszka Lubińska
Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
dla Dzielnicy Mokotów