null

Komunikat Wydziału Architektury i Budownictwa

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dotyczy: inwestycji polegającej na budowie parkingu, wewnętrznej drogi dojazdowej, altany śmietnikowej i stróżówki na terenie obejmującym działki ew. nr 77/3, 77/4, 245/4 oraz części działek ew. nr 77/1 i 245/9 w obrębie 0207, dla potrzeb usług administracji publicznej m.st. Warszawy w budynku przy ul. A. Wejnerta 27

Warszawa, 20.09.2022 r.

Znak sprawy: UD-IV-WAB-D.6733.26.2022.MRU/AIW   

(Nr rej. 22/CP/MOK/22)

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r., poz. 503)

oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.),

zawiadamiam

że na wniosek Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Mokotów, złożony 29 sierpnia 2022r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie parkingu, wewnętrznej drogi dojazdowej, altany śmietnikowej i stróżówki na terenie obejmującym działki ew. nr 77/3, 77/4, 245/4 oraz części działek ew. nr 77/1 i 245/9 w obrębie 0207, dla potrzeb usług administracji publicznej m.st. Warszawy w budynku przy ul. A. Wejnerta 27 w Warszawie na terenie Dzielnicy Mokotów.

Pouczenie

Zainteresowanym stronom służy prawo zapoznania się z aktami sprawy oraz zgłaszania wniosków i zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

Strony zapraszamy w poniedziałki  w godz. 8.30 – 15.30, lub po telefonicznym uzgodnieniu terminu przybycia, zawsze w porozumieniu z osobą prowadzącą postępowanie administracyjne  w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Mokotów, Urząd m.st. Warszawy, ul. Rakowiecka 25/27.

Sprawę prowadzi: Aleksandra Karśnicka tel. 22 44 36 664, akarsnicka@um.warszawa.pl

 

z up. Prezydenta m.st. Warszawy

/-/ Agnieszka Lubińska
Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
dla Dzielnicy Mokotów