null

Komunikat Wydziału Architektury i Budownictwa

Drukuj otwiera się w nowej karcie

dotyczy: inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej DN 200 w ul. Wołoskiej

Warszawa, dnia 1.08.2022 r. 

Znak sprawy: UD-IV-WAB-D.6733.21.2022.MRU

(Nr rej. 17/CP/MOK/2022)

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r. poz. 503)

oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.),

zawiadamiam

że na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.,  złożony 28 lipca 2022r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej DN 200 w ul. Wołoskiej, na terenie stanowiącym część działek ew. nr 6 i nr 1 w obrębie 0116 oraz nr 1/4 i nr 3/2 w obrębie 0107 w Warszawie na terenie Dzielnicy Mokotów.

pouczenie

Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne ogłoszenie. 

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłosić wnioski i zastrzeżenia do Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Mokotów Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Rakowieckiej 25/27, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. W celu ustalenia formy udostępnienia akt należy skontaktować się z osobą prowadzącą postępowanie. 

Sprawę prowadzi: Magdalena Rutkowska, m.rutkowska@um.warszawa.pl, tel. 22 44-36-649.

 

 

z up. Prezydenta m.st. Warszawy

/-/ Agnieszka Lubińska
Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
dla Dzielnicy Mokotów