null

Komunikat WAB 6-09-2021

Drukuj otwiera się w nowej karcie

dotyczy: inwestycji polegającej na budowie budynku administracyjno – biurowego z serwerownią dla potrzeb Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, na części działki ew. nr 8/7 w obrębie 0116 przy ul. Wołoskiej 137

Warszawa, 2 września 2021

Znak sprawy: UD-IV-WAB-D.6733.6.2021.MRU

(Nr rej.6/CP/MOK/2021)

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021r. poz. 741 z późn. zm.)

oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735),

zawiadamiam

o zebraniu dowodów i materiałów w postępowaniu administracyjnym prowadzonym na wniosek Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie,  złożony w dniu 19 lipca 2021r., zmodyfikowany i uzupełniony w dniu 2 sierpnia 2021r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku administracyjno – biurowego z serwerownią dla potrzeb Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, na części działki ew. nr 8/7 w obrębie 0116 przy ul. Wołoskiej 137 w Warszawie na terenie Dzielnicy Mokotów.

pouczenie

Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne ogłoszenie. 

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłosić wnioski i zastrzeżenia do Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Mokotów Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Rakowieckiej 25/27, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. W celu ustalenia formy udostępnienia akt należy skontaktować się z osobą prowadzącą postępowanie. 

Sprawę prowadzi: Magdalena Rutkowska, m.rutkowska@um.warszawa.pl, tel. 22-44-36-649.

z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY

/-/ Agnieszka Lubińska
Zastępca Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa
dla Dzielnicy Mokotów