null

Komunikat Wydziału Architektury i Budownictwa

Drukuj otwiera się w nowej karcie

dotyczy: inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV i nN-0,4 kV, na terenie stanowiącym część działek ew. nr 3/35, nr 26/3, nr 26/2, nr 16/1 i nr 3/27 w obrębie 0414 przy ul. Batuty

Warszawa, 2022-11-21

Znak: UD-IV-WAB-D.6733.27.2022.MRU
(nr rej. 23/CP/MOK/2022)

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.)
oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000),

zawiadamiam

że na wniosek STOEN Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wydana została Decyzja Nr 21/CP/MOK/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z 17 listopada 2022 r., ustalająca warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy dla inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV i nN-0,4 kV, na terenie stanowiącym część działek ew. nr 3/35, nr 26/3, nr 26/2, nr 16/1 i nr 3/27 w obrębie 0414 przy ul. Batuty w Warszawie na terenie Dzielnicy Mokotów.

pouczenie

Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne ogłoszenie.  
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z decyzją w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Mokotów Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Rakowieckiej 25/27, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. W celu ustalenia formy udostępnienia ww. dokumentu należy skontaktować się z osobą prowadzącą postępowanie.  
Osoba do kontaktu: główny specjalista Magdalena Rutkowska, m.rutkowska@um.warszawa.pl, tel. 22-44-36-649.
 

z up. Prezydenta m.st. Warszawy

/-/ Agnieszka Lubińska
Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
dla Dzielnicy Mokotów