null

Komunikat Wydziału Architektury i Budownictwa

Drukuj otwiera się w nowej karcie

dotyczy: budowy tymczasowej stacji transformatorowej oraz przebudowie sieci SN i NN na terenie dz. ew. nr 26/2, 16/1, 3/35, 3/27, 26/3 z obrębu 0414 przy ul. Batuty w Warszawie na terenie Dzielnicy Mokotów.

Warszawa, 06.10.2021      

Znak sprawy: UD-IV-WAB-D.6733.8.2021.AIW                
(Nr rej. 8/CP/MOK/21)

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021r., poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.), 

zawiadamiam

że na wniosek X point Sp. z o.o., z 29 września 2021r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie tymczasowej stacji transformatorowej oraz przebudowie sieci SN i NN na terenie dz. ew. nr 26/2, 16/1, 3/35, 3/27, 26/3  z obrębu 0414 przy ul. Batuty w Warszawie na terenie Dzielnicy Mokotów.

Pouczenie
Zainteresowanym stronom służy prawo zapoznania się z aktami sprawy oraz zgłaszania wniosków i zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w Urzędzie Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy.

W związku z ogłoszonym stanem epidemicznym wprowadzono ograniczenia w bezpośrednim kontakcie z klientami Urzędu. Strona zainteresowana zapoznaniem się z aktami sprawy proszona jest o kontakt z osobą prowadzącą postępowanie. 
Sprawę prowadzi: Aleksandra Karśnicka tel. 22 44 36 664, akarsnicka@um.warszawa.pl
 

z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY

/-/ Maria Schirmer
Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
dla Dzielnicy Mokotów