null

Komunikat Wydziału Architektury i Budownictwa

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Informacja dotyczy: inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN90 PE, DN40 PE na terenie Dzielnicy Mokotów

Warszawa, 12.07.2023

Znak sprawy: UD-IV-WAB-D.6733.4.2023.AIW

(Nr rej. 4/CP/MOK/23)

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977)

oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.),

zawiadamiam

 1. że zostały zebrane dowody i materiały w postępowaniu administracyjnym prowadzonym na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., z 10 lutego 2023 r., zmodyfikowany 10 maja 2023 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN90 PE, DN40 PE na terenie Dzielnicy Mokotów w Warszawie stanowiącym:
 • części działek ew. nr 56/1oraz 93/6 w obrębie 0559 przy ul. Spiralnej,
 • części działek ew. o nr 63/2 oraz 99/6 w obrębie 0559 przy ul. Kobylańskiej,
 • części dz. ew. nr 42/1 w obrębie 0560 przy ul. Kobylańskiej,
 • działkę ew. nr 72 w obrębie 0559 przy ul. Zegarowej,
 • działkę ew. nr 91 w obrębie0559 przy ul. Skrót,
 • działkę ew. nr 67 w obrębie 0559 przy ul. Budzikowej,
 • działkę ew. nr 10 w obrębie 0560 przy ul. Skrót
 • działki ew. o nr 45/1,47, 44/3, 44/1, 45/2 w obrębie 0560 przy ul. Spiralnej
 • działkę ew. nr 46 w obrębie 0560 przy ul. Tuzinowej
 • części dz. ew. nr 29 w obrębie 0560 przy ul. Tuzinowej 6;
 • cz. dz. ew. nr 48 w obrębie 0560 – teren rzeki Wilanówka

oraz cz. dz. ew. nr 20 w obrębie 0559 przy ul. Spiralnej 31,

 1. w sprawie Marszałek Województwa Mazowieckiego wydał postanowienie znak: WAW – UO.4501.56.St.2023.TS, z 23 czerwca 2023 r. uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla ww. inwestycji.

Pouczenie

Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne ogłoszenie.

Zainteresowanym stronom służy prawo zapoznania się z aktami sprawy oraz zgłaszania wniosków i zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w Urzędzie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

Sprawę prowadzi: główny specjalista Aleksandra Karśnicka tel. 22 44 36 664, akarsnicka@um.warszawa.pl, adres do korespondencji ul. Marynarska 19A, 02-674 Warszawa

z up. Prezydenta m.st. Warszawy

/-/ Agnieszka Lubińska
Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
dla Dzielnicy Mokotów