null

Komunikat Wydziału Architektury i Budownictwa ul. Noskowskiego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Informacja dotyczy: inwestycji celu publicznego polegającej na budowie i przebudowie osiedlowej sieci ciepłowniczej od komory UPS 20 do budynków przy ul. Noskowskiego 10- budynek A i B, Noskowskiego 12 – budynek A i B, Noskowskiego 16- budynek A i B, Noskowskiego 20 oraz przy ul. Elsnera 32 – budynek A i B

Warszawa, 3.08.2023

Znak: UD-IV-WAB-D.6733.12.2023.SKO

nr rej: 13/CP/MOK/2023

OBWIESZCZENIE

(Nr rej. 15/CP/MOK/23)

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977)

oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2023 r. poz. 775 ze zm.)

zawiadamiam

że na wniosek Veolia Energia Warszawa S.A., z 7 czerwca 2023 r. wydana została 2 sierpnia 2023 r. Decyzja nr 14/CP/MOK/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ustalająca warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie i przebudowie osiedlowej sieci ciepłowniczej od komory UPS 20 do budynków przy ul. Noskowskiego 10- budynek A i B, Noskowskiego 12 – budynek A i B, Noskowskiego 16- budynek A i B, Noskowskiego 20 oraz przy ul. Elsnera 32 – budynek A i B znajdujących się na terenie części działek ew. o nr 1/6, 1/7, 1/12, 1/18, 1/19, 1/22, 16 17 w obrębie 0416 w Warszawie na terenie Dzielnicy Mokotów.

Pouczenie

Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne ogłoszenie.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z decyzją w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Mokotów Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Marynarskiej 19A, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. W celu ustalenia formy udostępnienia ww. dokumentu należy skontaktować się z osobą prowadzącą postępowanie.

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Urzędu m.st. Warszawy Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Mokotów w terminie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

osoba do kontaktu: główny specjalista Aleksandra Karśnicka tel. 22 44 36 664, akarsnicka@um.warszawa.pl, adres do korespondencji ul. Marynarska 19A, 02-674 Warszawa

 

z up. Prezydenta m.st. Warszawy

/-/ Marta Pisarska-Sowik
Zastępca Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa
dla Dzielnicy Mokotów