null

Komunikat Wydziału Architektury i Budownictwa

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Informacja dotyczy: inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN90 PE, DN40 PE na terenie Dzielnicy Mokotów

Warszawa, 18.08.2023

Znak: UD-IV-WAB-D.6733.4.2023.AIW

(Nr rej. 4/CP/MOK/23)

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977)

oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2023 r. poz. 775 ze zm.)

zawiadamiam

że na wniosek że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, złożony 10 lutego 2023 r., zmodyfikowany 10 maja 2023 r., zmieniony 28 lipca 2023 r. wydana została 18 sierpnia 2023 r. Decyzja nr 15/CP/MOK/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ustalająca warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN90 PE, DN40 PE na terenie Dzielnicy Mokotów w Warszawie stanowiącym:

 • części działek ew. nr 56/1oraz 93/6 w obrębie 0559 przy ul. Spiralnej,
 • części działek ew. o nr 63/2 oraz 99/6 w obrębie 0559 przy ul. Kobylańskiej,
 • części dz. ew. nr 42/1 w obrębie 0560 przy ul. Kobylańskiej,
 • działkę ew. nr 72 w obrębie 0559 przy ul. Zegarowej,
 • działkę ew. nr 91 w obrębie0559 przy ul. Skrót,
 • działkę ew. nr 67 w obrębie 0559 przy ul. Budzikowej,
 • działkę ew. nr 10 w obrębie 0560 przy ul. Skrót
 • działki ew. o nr 45/1,47, 44/3, 44/1, 45/2 w obrębie 0560 przy ul. Spiralnej
 • działkę ew. nr 46 w obrębie 0560 przy ul. Tuzinowej
 • części dz. ew. nr 29 w obrębie 0560 przy ul. Tuzinowej 6;
 • cz. dz. ew. nr 48 w obrębie 0560 – teren rzeki Wilanówka

w Warszawie na terenie Dzielnicy Mokotów.

Pouczenie

Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne ogłoszenie.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z decyzją w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Mokotów Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Marynarskiej 19A, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. W celu ustalenia formy udostępnienia ww. dokumentu należy skontaktować się z osobą prowadzącą postępowanie.

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Urzędu m.st. Warszawy Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Mokotów w terminie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

osoba do kontaktu: główny specjalista Aleksandra Karśnicka tel. 22 44 36 664, akarsnicka@um.warszawa.pl, adres do korespondencji ul. Marynarska 19A, 02-674 Warszawa

z up. Prezydenta m.st. Warszawy

/-/ Marta Pisarska-Sowik
Zastępca Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa
dla Dzielnicy Mokotów