null

Komunikat Wydziału Architektury i Budownictwa ul. św. Andrzeja Boboli

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Informacja dotyczy: inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie dz. ew. nr 2 w obrębie 0108 oraz dz. ew. nr 2 w obrębie 0109 przy ul. św. Andrzeja Boboli

Warszawa, 14.09.2023

UD-IV-WAB-D.6733.17.2023.AIW

(Nr rej. 17/CP/MOK/23)

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.)

oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2023 r. poz. 775 ze zm.)

zawiadamiam

że na wniosek że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., z 13 czerwca 2023 r. wydana została 7 września 2023 r. Decyzja nr 16/CP/MOK/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ustalająca warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie dz. ew. nr 2 w obrębie 0108 oraz dz. ew. nr 2 w obrębie 0109 przy ul. św. Andrzeja Boboli w Warszawie na terenie Dzielnicy Mokotów.

Pouczenie

Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne ogłoszenie.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z decyzją w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Mokotów Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Marynarskiej 19A, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. W celu ustalenia formy udostępnienia ww. dokumentu należy skontaktować się z osobą prowadzącą postępowanie.

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Urzędu m.st. Warszawy Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Mokotów w terminie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

osoba do kontaktu: główny specjalista Aleksandra Karśnicka tel. 22 44 36 664, akarsnicka@um.warszawa.pl, adres do korespondencji ul. Marynarska 19A, 02-674 Warszawa

z up. Prezydenta m.st. Warszawy

/-/ Marta Pisarska-Sowik
Zastępca Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa
dla Dzielnicy Mokotów