null

Komunikat Wydziału Architektury i Budownictwa ul. Jaśminowa

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Informacja dotyczy: inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działce ew. nr 43 z obrębu 1-02-27 przy ul. Jaśminowej

Warszawa, 24.07.2023

Znak: UD-IV-WAB-D.6733.12.2023.SKO

nr rej: 13/CP/MOK/2023

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775)

zawiadamiam

o wydanej decyzji nr 12/CP/MOK/2023 z 24.07.2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działce ew. nr 43 z obrębu 1-02-27 przy ul. Jaśminowej w Warszawie na terenie Dzielnicy Mokotów z wniosku Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.

Pouczenie

Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne ogłoszenie.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z ww. decyzją w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Mokotów Urzędu m.st. Warszawy. W celu ustalenia formy udostępnienia ww. dokumentów należy skontaktować się z osobą prowadzącą postępowanie.

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Urzędu m.st. Warszawy Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Mokotów w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Osoba do kontaktu: Stanisław Kowalski,  s.kowalski@um.warszawa.pl, tel. 22 443 66 55

z up. Prezydenta m.st. Warszawy

/-/ Marta Pisarska-Sowik
Zastępca Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa
dla Dzielnicy Mokotów