null

Komunikat Wydziału Architektury i Budownictwa ul. Macedońska

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Informacja dotyczy: inwestycji polegającej na budowie: budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i elementami zagospodarowania terenu, infrastruktury technicznej przy ul. Macedońskiej

Warszawa, 1.08.2023

Znak sprawy: UD-IV-WAB-D.6730.105.2021.MRU

(Nr rej. 105/WZ/MOK/2021)

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego1,

zawiadamiam

o zebraniu dowodów i materiałów w postępowaniu administracyjnym prowadzonym na wniosek osoby fizycznej, w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie:

  • budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i elementami zagospodarowania terenu na działkach ew. nr 101, nr 102, nr 84, nr 85, nr 86, nr 87, nr 103, nr 104, nr 105, nr 91, nr 92, nr 11/4 w obrębie 0529,
  •  infrastruktury technicznej na działce ew. nr 106 i część działki ew. nr 42 w obrębie jw. oraz część działki ew. nr 14 w obrębie 0530,

przy ul. Macedońskiej w Warszawie na terenie Dzielnicy Mokotów.

Przepis art. 79a K.p.a. stanowi:

„§ 1. W postępowaniu wszczętym na żądanie strony, informując o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, organ administracji publicznej jest obowiązany do wskazania przesłanek zależnych od strony, które nie zostały na dzień wysłania informacji spełnione lub wykazane, co może skutkować wydaniem decyzji niezgodnej z żądaniem strony. Przepisy art. 10 § 2 i 3 stosuje się.

§ 2. W terminie wyznaczonym na wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, strona może przedłożyć dodatkowe dowody celem wykazania spełnienia przesłanek, o których mowa w § 1.”

Informuję, że materiały zebrane dotychczas w sprawie wskazują na brak możliwości wydania decyzji o warunkach zabudowy. Przesłanką, która uniemożliwia wydanie decyzji o warunkach zabudowy zgodnie ze złożonym wnioskiem jest brak spełnienia warunku określonego w art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym2.

Zgodnie z art. 79a § 2 K.p.a. w terminie wyznaczonym na wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań Wnioskodawca może przedłożyć dodatkowe dowody celem wykazania spełnienia przesłanek do wydania decyzji o warunkach zabudowy.

pouczenie

Zgodnie z art. 49 § 1 oraz art. 49a K.p.a., ponieważ w postępowaniu bierze udział więcej niż dwadzieścia stron, organ dokonuje zawiadomień o decyzjach i innych czynnościach, w formie publicznego obwieszczenia umieszczonego na tablicach ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy pod adresem https://eto.um.warszawa.pl/ oraz opublikowanego na stronie Urzędu Dzielnicy Mokotów w zakładce https://mokotow.um.warszawa.pl/komunikaty-wydzialu-architektury-i-budownictwa.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne ogłoszenie. 

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Mokotów Urzędu m.st. Warszawy oraz wypowiedzieć się w przedmiotowej sprawie w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W celu ustalenia formy udostępnienia akt strony proszone są o kontakt telefoniczny lub mejlowy z osobą prowadzącą postępowanie - główny specjalista Magdalena Rutkowska, tel. 22 443 66 49, m.rutkowska@um.warszawa.pl, adres do korespondencji: ul. Marynarska 19A, 02-674 Warszawa.

z up. Prezydenta m.st. Warszawy

/-/ Marta Pisarska-Sowik
Zastępca Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa
dla Dzielnicy Mokotów


1 Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.

2 Dz. U. z 2023 r. poz. 977