null

Komunikat Wydziału Architektury i Budownictwa ul. Noskowskiego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Informacja dotyczy: inwestycji polegającej na budowie i przebudowie osiedlowej sieci ciepłowniczej od komory UPS 20 do budynków przy ul. Noskowskiego

Warszawa, 12.07.2023

Znak sprawy: UD-IV-WAB-D.6733.15.2023.AIW

(6.AIW); (Nr rej. 15/CP/MOK/23)

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.),

zawiadamiam

o zebraniu dowodów i uzgodnień w postępowaniu administracyjnym prowadzonym na wniosek Veolia Energia Warszawa S.A., reprezentowanej przez pana Andrzeja Migasiuka, złożony

7 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie osiedlowej sieci ciepłowniczej od komory UPS 20 do budynków przy ul. Noskowskiego 10- budynek A i B, Noskowskiego 12 – budynek A i B, Noskowskiego 16- budynek A i B, Noskowskiego 20 oraz przy ul. Elsnera 32 – budynek A i B znajdujących się na terenie części działek ew. o nr 1/6, 1/7, 1/12, 1/18, 1/19, 1/22, 16 17 w obrębie 0416 w Warszawie na terenie Dzielnicy Mokotów.

pouczenie

Zainteresowanym stronom służy prawo zapoznania się z aktami sprawy oraz zgłaszania wniosków i zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, do Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Mokotów w Urzędzie m. st. Warszawy.

W toku postępowania, zgodnie z treścią art. 41 Kpa strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego  adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Sprawę prowadzi: Aleksandra Karśnicka tel. 22 44 36 664, akarsnicka@um.warszawa.pl, adres do korespondencji ul. Marynarska 19A, 02-674 Warszawa

z up. Prezydenta m.st. Warszawy

/-/ Agnieszka Lubińska
Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
dla Dzielnicy Mokotów