null

Komunikat Wydziału Architektury i Budownictwa ul. Bytnara „Rudego”

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Informacja dotyczy: inwestycji polegającej na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej o średnicy 2 x Dn 150 mm i długości ok. 60 m na działkach ew. nr 2/3 i 7 z obrębu 1‐02‐13 i 9, 10 oraz 64/3 z obrębu 1‐02-05 przy ul. Bytnara „Rudego”

Warszawa, 27.07.2023

Znak: UD-IV-WAB-D.6733.5.2023.SKO

nr rej: 5/CP/MOK/2023

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775)

zawiadamiam

o wydanej decyzji nr 13/CP/MOK/2023 z 27.07.2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej o średnicy

2 x Dn 150 mm i długości ok. 60 m na działkach ew. nr 2/3 i 7 z obrębu 1‐02‐13 i 9, 10 oraz 64/3 z obrębu 1‐02-05 przy ul. Bytnara „Rudego” w Warszawie na terenie Dzielnicy Mokotów z wniosku Ville Park Development Sp. z o.o. Spółka Komandytowa.

Pouczenie

Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne ogłoszenie.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z ww. decyzją w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Mokotów Urzędu m.st. Warszawy. W celu ustalenia formy udostępnienia ww. dokumentów należy skontaktować się z osobą prowadzącą postępowanie.

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Urzędu m.st. Warszawy Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Mokotów w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Osoba do kontaktu: Stanisław Kowalski,  s.kowalski@um.warszawa.pl, tel. 22 443 66 55

z up. Prezydenta m.st. Warszawy

/-/ Marta Pisarska-Sowik
Zastępca Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa
dla Dzielnicy Mokotów