null

Komunikat Wydziału Architektury i Budownictwa ul. Wałbrzyskiej róg ul. Harcerzy Rzeczypospolitej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Informacja dotyczy: o wydanej decyzji dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji deszczowej o średnicy DN 800 w ul. Wałbrzyskiej róg ul. Harcerzy Rzeczypospolitej

Warszawa, 21.11.2023

Znak: UD-IV-WAB-D.6733.2.2023.SKO

nr rej: 2/CP/MOK/2023

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775)

zawiadamiam

o wydanej decyzji nr 4/CP/MOK/2023 z 13.04.2023 r. dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji deszczowej o średnicy DN 800 w ul. Wałbrzyskiej róg ul. Harcerzy Rzeczypospolitej na działkach ew.: 

nr 24/4, 28/1, 33 z obrębu 1‐04‐14

nr 428/5 z obrębu 1-04-07

nr 188/1 z obrębu 1-04-08

w Warszawie na terenie Dzielnicy Mokotów z wniosku spółki M 6 Sp. z o.o.

Pouczenie

Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne ogłoszenie.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z ww. decyzją w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Mokotów Urzędu m.st. Warszawy. W celu ustalenia formy udostępnienia ww. dokumentów należy skontaktować się z osobą prowadzącą postępowanie.

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Urzędu m.st. Warszawy Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Mokotów w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Osoba do kontaktu: Stanisław Kowalski,  s.kowalski@um.warszawa.pl, tel. 22 443 66 55

z up. Prezydenta m.st. Warszawy

/-/ Marta Pisarska-Sowik
Zastępca Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa
dla Dzielnicy Mokotów