null

Najczęściej zadawane pytania

Drukuj otwiera się w nowej karcie

O dowodach osobistych ogólnie

Po co kolejne zmiany w dowodach osobistych?

Zmiany w dowodach osobistych są spowodowane ujednoliceniem wydawanych dokumentów oraz ich zabezpieczeń  w krajach Unii Europejskiej. Odciski palców oraz skan podpisu mają być dodatkowym zabezpieczeniem przed fałszowaniem dokumentów oraz podrabianiem naszej tożsamości.

Czy muszę w ogóle posiadać dowód osobisty? Mam ważny paszport.

Każdy pełnoletni obywatel RP mieszkający w kraju ma obowiązek posiadania dowodu osobistego.

Mój dowód osobisty dawno utracił ważność. Czy muszę go wymieniać? Posługuję się na co dzień paszportem.

Tak, trzeba złożyć wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego.

Czy są jakieś kary za nie posiadanie dowodu osobistego?

Tak, osoba, która uchyla się od obowiązku posiadania dowodu osobistego lub jego wymiany  podlega karze ograniczenia wolności albo karze grzywny.

Co oznacza druga cecha biometryczna w dowodzie osobistym?

Druga cecha biometryczna w dowodzie osobistym to odciski palców. Pierwszą, już istniejącą, jest zdjęcie widniejące w dowodzie, ale też zaszyfrowane w warstwie elektronicznej dowodu osobistego.

Czy wymiana dowodu na nowy dowód z odciskami palców jest płatna?

Nie, nie ma opłaty za wymianę dowodu osobistego.

Czy będzie obowiązek wymiany dowodów osobistych na nowe dowody z odciskami palców?

Nie ma obowiązku wymiany ważnego dowodu osobistego. Wydane dowody zachowują ważność do upływu terminów w nich określonych. Dotyczy to także, dowodów osobistych wydanych na czas nieoznaczony.

Czy mogę wymienić dowód na ten z odciskami palców mimo, że mój dotychczasowy dowód jest jeszcze ważny?

Tak, można wymienić dotychczasowy dowód osobisty na dowód  z odciskami palców jeszcze przed upływem ważności dotychczasowego dowodu.

Wyszłam za mąż i zmieniłam nazwisko. Czy jest jakiś termin, do kiedy powinnam wystąpić o wymianę dowodu osobistego?

O wymianę dowodu osobistego z powodu zmiany danych zawartych w dowodzie, w tym zmiany nazwiska, należy wystąpić niezwłocznie.

WAŻNE!  Po zmianie danych zawartych w dowodzie osobistym – dotychczasowy dokument tożsamości straci ważność  po upływie 120 dni od dnia dokonania w rejestrze PESEL zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym (np. zmiany nazwiska).

Znalazłem cudze dokumenty, w tym dowód osobisty. Co mam z nim zrobić?

Niezwłocznie przekazać ten dokument do najbliższego urzędu lub Policji albo innemu organowi administracji publicznej, a za granicą konsulowi RP.

Czym jest dowód osobisty?

Dowód osobisty to dokument, który potwierdza tożsamość osoby oraz polskie obywatelstwo. Pozwala też na przekraczanie granic głównie krajów strefy Schengen.

Co to jest numer CAN w dowodzie osobistym?

Numer CAN  to numer, którym trzeba się posłużyć, by korzystać z elektronicznych funkcji e-dowodu. Chroni też  e-dowód, by osoba niepowołana zdalnie nie odczytała twoich danych z warstwy elektronicznej dowodu.

Do czego służy e-dowód?

E-dowód to dowód osobisty z warstwą elektroniczną.

E-dowód służy do elektronicznej komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami.

Pozwala między innymi:

 • zalogować się do portali administracji publicznej np. ePUAP,
 • elektronicznie podpisać dokumenty podpisem osobistym,
 • elektronicznie podpisać się w usługach online administracji publicznej,
 • korzystać z automatycznych bramek granicznych na lotniskach.

Co to jest podpis osobisty?

Podpis osobisty to zaawansowany podpis elektroniczny.
Aby uzyskać certyfikat podpisu osobistego w dowodzie osobistym  należy wyrazić na to zgodę we wniosku o wydanie dokumentu. Certyfikat ten potwierdza prawdziwość danych posiadacza podpisu. Zawiera imię (imiona), nazwisko, obywatelstwo oraz numer PESEL.
Podpis osobisty wywołuje dla podmiotu publicznego taki sam skutek prawny jak podpis własnoręczny. Podpis osobisty może być wykorzystywany również w kontaktach z podmiotami innymi niż publiczne, ale tylko jeżeli obie strony wyrażą na to zgodę. Podpis osobisty może służyć m.in. do podpisu dokumentów elektronicznych wysyłanych do urzędu.

Zostałam opiekunem całkowicie ubezwłasnowolnionej osoby. Czy jej ubezwłasnowolnienie ma jakiś wpływ na dowód osobisty?

Tak, jeżeli w tym dowodzie zostały wcześniej zamieszczone certyfikat identyfikacji i uwierzytelniania lub certyfikat podpisu osobistego. O tym, czy zostały zamieszczone można dowiedzieć się w urzędzie. Jeżeli tak, należy niezwłocznie wystąpić o nowy dokument.

Do wniosku trzeba dołączyć informację o całkowitym ubezwłasnowolnieniu oraz ustanowieniu opiekuna (konkretnej osoby), który ma prawo wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego dowodu bez w/w certyfikatów.

Co to jest mobilna stacja urzędnika?

To jest przenośny komputer. Rolą mobilnej stacji urzędnika ma być obsłużenie osoby w miejscu jej pobytu (poza siedzibą urzędu) w zakresie :

 • przyjęcia wniosku o dowód osobisty wraz z pobraniem odcisków palców
 • wydania dowodu osobistego wraz z aktywacją warstwy elektronicznej
 • aktywacji certyfikatów identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego, zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego .

Jaki jest czas oczekiwania na dowód osobisty?

Do 30 dni. Jeżeli ten termin zostanie wydłużony, Urząd o tym powiadamia.

Podpis w dowodzie osobistym

Czyj podpis będzie znajdował się na dowodzie osobistym?

Odwzorowanie podpisu posiadacza dowodu będzie zamieszczane w warstwie graficznej dowodu każdej osoby, która ukończyła 12 rok życia.

Podpisu  posiadacza dowodu powyżej 12. roku życia nie będzie w dowodzie osoby, która nie może fizycznie złożyć podpisu.

Jaki podpis będzie widniał w dowodzie osobistym?

W dowodzie będzie widoczny skan własnoręcznego podpisu. Takiego podpisu, jakim posługujemy się na co dzień.

Czy mogę odmówić złożenia własnoręcznego podpisu?

Własnoręczny podpis jest formalnym wymogiem wniosku o wydanie dowodu osobistego. W przypadku odmowy jego złożenia,  wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

Osoba jest całkowicie ubezwłasnowolniona. Czy w jej dowodzie będzie widniał podpis?

Tak, skan podpisu posiadacza dowodu będzie widniał w dowodzie każdej osoby po 12. roku życia, jeżeli może/potrafi się podpisać.

Ważność dowodu

Na jaki okres ważności będą wydawane dowody osobiste z odciskami palców?

 • 10 lat – dla osób od 12 roku życia,
 • 5 lat – dla osób do 12 roku życia,
 • 12 miesięcy – dla osób, od których chwilowo, z powodów medycznych, nie można pobrać odcisków palców.

Moja mama ma wydany w 2012 r. dowód osobisty na „czas nieoznaczony”. Czy musi wymieniać dowód osobisty na ten z odciskami palców”?

Wszystkie dowody osobiste wydane przed 1 marca 2015r. zachowują swoją ważność. Dowód z terminem „czas nieoznaczony” można wymienić, ale nie trzeba.

Kiedy trzeba złożyć wniosek o wymianę dowodu osobistego, gdy kończy się jego ważność?

Z wnioskiem o wydanie dowodu z powodu upływu terminu ważności należy wystąpić na 30 dni przed upływem terminu ważności.

Dowody osobiste miały być ważne 10 lat. Dlaczego ja takiego dowodu nie mam? Złożyłem wniosek o dowód we wrześniu tego roku. Odebrałem też we wrześniu, a dowód mam ważny do 3 sierpnia 2031r. Czy to jest błąd w dowodzie?

Nie, nie jest to błąd. Termin wydawanych dowodów pomiędzy 2 sierpnia a 6 listopada 2021r. będzie skrócony. Wszystkie dowody wydane w tym czasie będą miały jeden termin ważności – do 3 sierpnia 2031r.

Wynika to z zapisu art. 3b Ustawy z dnia 8 lipca 2021r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021r., poz. 1393) - "(...) Termin ważności dowodu osobistego wydanego w tym okresie nie może przekroczyć 3 sierpnia 2031r. ".

Zwrot "W tym okresie..." oznacza czas wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodu osobistego zawierającego odciski palców.

Składanie wniosków o wydanie dowodu osobistego

Czy wniosek o dowód osobisty mogę złożyć w każdym urzędzie?

Tak, wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć w dowolnym Urzędzie, niezależnie od miejsca zameldowania.

Czy muszę wypełnić jakiś wniosek?

Tak, dowód osobisty wydaje się na wniosek.

Słabo widzę/nie wzięłam okularów, czy ktoś w urzędzie pomoże mi wypełnić wniosek o wydanie dowodu?

Tak pracownik może pomóc w wypełnieniu wniosku lub wydrukować go z systemu, na podstawie danych podanych przez Panią/Pana oraz danych zawartych w rejestrze PESEL.

Czy osoba częściowo ubezwłasnowolniona może sama złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego?

Nie, za osobę częściowo ubezwłasnowolnioną wniosek składa kurator.

Do wniosku trzeba dołączyć informację o częściowym ubezwłasnowolnieniu oraz ustanowieniu kuratora (konkretnej osoby), który ma prawo wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego dowodu.

ALE! Osoba częściowo ubezwłasnowolniona może sama odebrać dowód osobisty.

Mam niepełnosprawną bliską osobę, którą się opiekuję, nie może przyjść do urzędu, żeby złożyć wniosek, czy mogę za nią złożyć wniosek i zdjęcie, mam pełnomocnictwo notarialne do załatwiania wszelkich czynności od tej bliskiej osoby?

Nie, złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego nie można dokonać przez pełnomocnika. Wniosek składamy ZAWSZE OSOBIŚCIE!
Wyjątki ! W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator.

W przypadku niemożności złożenia wniosku w urzędzie, spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą wnioskodawca powiadamia organ gminy, wtedy pracownik urzędu przyjmie wniosek w miejscu pobytu tej osoby (w obrębie gminy obsługiwanej przez Urząd), chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku. Niemożność osobistego stawiennictwa należy uprawdopodobnić.

Czy mogę złożyć wniosek na dowód osobisty legitymując się aplikacją mObywatel?

Nie, przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego należy przedstawić dotychczasowy posiadany dowód osobisty albo, w przypadku jego braku, ważny paszport.

Czy nadal będzie można złożyć wniosek o dowód osobisty drogą elektroniczną?

W związku z koniecznością zamieszczania w warstwie elektronicznej dowodów osobistych odcisków palców nie będzie możliwości wnioskowania on-line o nowy dokument. Złożenie wniosku będzie wymagało wizyty w urzędzie.

Wyjątkiem będą tylko dowody osobiste dla dzieci do 12 roku życia. Od osób w tym wieku odciski palców nie będą pobierane, więc nadal będzie można skorzystać z e-usługi.

Kto musi złożyć wzór podpisu na wniosku o wydanie dowodu osobistego?

Na wniosku o wydanie dowodu osobistego wzór podpisu składa posiadacz dowodu osobistego powyżej 12 roku życia. Posiadacz to osoba, na której dane będzie wystawiony dowód osobisty.

Czy wymianę dowodu osobistego można załatwić drogą listowną?

Nie, złożenie wniosku o wydanie/wymianę dowodu osobistego wymaga osobistego stawiennictwa w urzędzie.

Utraciłem dowód osobisty, na podstawie jakiego dokumentu mogę złożyć wniosek na dowód osobisty?

W przypadku utraty dowodu osobistego przy składaniu wniosku należy przedstawić ważny paszport, a w przypadku jego braku inny dokument zawierający fotografię np. prawo jazdy, legitymację studencką/szkolną, legitymację służbową.

Jestem osobą  w podeszłym wieku / niepełnosprawną, w jaki sposób mogę złożyć wniosek na dowód, jeśli nie mogę osobiście przyjść do urzędu?

Istnieje możliwość przyjęcia wniosku i pobrania odcisków palców poza urzędem, w miejscu pobytu osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, za pomocą mobilnej stacji. W takim przypadku należy skontaktować się z urzędem miejsca pobytu celem umówienia wizyty urzędnika.

Czy wniosek o wydanie dowodu osobistego dla dziecka może złożyć jeden rodzic?

Tak.

Czy złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego z powody utraty poprzedniego zastępuje zgłoszenie utraty tego dowodu?

Nie, do wniosku o wydanie dowodu osobistego z powodu utraty poprzedniego dokumentu należy dołączyć też formularz zgłoszenia utraty dowodu osobistego.

Odbiór dowodu osobistego

Czy mogę dostać powiadomienie SMS, że mój dowód jest do odbioru?

Tak, jeżeli we wniosku o wydanie dowodu osobistego został podany nr telefonu oraz została wyrażona zgoda na przekazanie tego numeru do Rejestru Danych Kontaktowych.

Od roku nie odebrałem dowodu osobistego. Czy teraz, jak wchodzi nowy wzór, mogę go odebrać, czy muszę złożyć wniosek o wydanie nowego dowodu?

Dowód osobisty powinno się odebrać niezwłocznie, ale można to zrobić w okresie jego ważności. Jeżeli termin ważności nieodebranego dokumentu upłynął, trzeba wystąpić o nowy dokument.

Czy moja żona/mąż może odebrać dowód za mnie?

Dowód osobisty odbiera się osobiście.

Istnieją dwa wyjątki, w których odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania tej czynności, w przypadku gdy:

 1. wniosek o wydanie dowodu osobistego został pobrany przez pracownika urzędu w miejscu pobytu osoby
 2. wnioskodawca, który złożył wniosek o wydanie dowodu osobistego w siedzibie organu gminy, nie może osobiście odebrać dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, która powstała po dniu złożenia tego wniosku. Fakt niemożności odbioru dowodu osobiście należy uprawdopodobnić.

WAŻNE! Możemy dostarczyć dowód osobisty!!!
W przypadku, gdy wnioskodawca, który złożył wniosek o wydanie dowodu osobistego na piśmie utrwalonym w formie postaci elektronicznej, dokumentu opatrzonym elektronicznego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, nie może osobiście odebrać dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, która powstała po dniu złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego, wnioskodawca powiadamia o tym organ gminy, który zapewnia odbiór dowodu osobistego w miejscu pobytu wnioskodawcy, o ile miejsce pobytu tej osoby położone jest na terenie gminy, do której złożono wniosek.

Czy muszę mieć przy odbiorze nowego dowodu dotychczasowy dowód mimo, że termin jego ważności już upłynął?

Tak, przy odbiorze dowodu osobistego należy przedstawić dotychczasowy dowód celem jego „fizycznego” unieważnienia, w tym uszkodzenia warstwy elektronicznej.

Czy przy odbiorze dowodu osobistego wymagana jest obecność dziecka?

Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych albo posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby, z wyjątkiem osoby, która:

 • nie ukończyła 5 roku życia;
 • ukończyła 5 rok życia i nie ukończyła 12 roku życia, jeżeli osoba ta była obecna przy składaniu wniosku w siedzibie organu gminy.

Matka dziecka złożyła wniosek na dowód dla naszego dziecka, czy ja jako ojciec  mogę odebrać wyprodukowany dowód?

Tak, dowód osobisty może odebrać rodzic, który nie składał wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Nie chcę zatrzymywać  starego dowodu u siebie. Czy mogę go oddać podczas odbioru nowego dowodu? Czy dostanę potwierdzenie, że go oddałem?

Dotychczasowy dowód osobisty trzeba przedstawić przy odbiorze nowego do anulowania. Można go zostawić w Urzędzie – będzie wtedy przechowywany razem z innymi dokumentami osoby, dotyczącymi dowodów osobistych. Data zwrotu takiego dokumentu będzie zamieszczona w systemie, a w formularzu odbioru nowego dowodu będzie informacja, czy „stary” zatrzymał urząd, czy zwrócił posiadaczowi.

Potwierdzenie, w formie zaświadczenia, zawsze można uzyskać po złożeniu odpowiedniego wniosku o wydanie zaświadczenia oraz uiszczeniu opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

Jaki jest czas na odbiór dowodu osobistego?

Dowód osobisty powinno odebrać się niezwłocznie po otrzymaniu informacji, że jest on gotowy do odbioru w Urzędzie. W wyjątkowych przypadkach dowód można odebrać w okresie jego ważności. Po upływie terminu ważności nieodebranego dokumentu należy wystąpić z wnioskiem o wydanie kolejnego dowodu.

Czy mogę upoważnić pełnomocnika odbierającego dowód osobisty za mnie do ustalenia kodów PIN do certyfikatów w dowodzie?

Nie. Kody PIN do certyfikatów ustala posiadacz dowodu osobistego. Gdy nie jest to możliwe w momencie odbioru dowodu, kody PIN można ustalić w późniejszym terminie w dowolnym urzędzie w okresie ważności dowodu osobistego.

Czy muszę przy odbiorze dowodu osobistego od razu ustalać PIN-y do certyfikatów?

Nie, kody PIN można ustalić po odbiorze dowodu osobistego w dowolnym urzędzie w okresie ważności dowodu osobistego.

Pomiędzy złożeniem wniosku o wydanie dowodu a odbiorem dokumentu zgubiłem dotychczasowy dowód? Co powinienem zrobić? Czy bez niego mogę odebrać nowy dowód?

Jeżeli jeszcze nie ma nowego dowodu do odbioru trzeba niezwłocznie zgłosić utratę dotychczasowego dowodu, żeby unieważnić dotychczasowy dowód celem zabezpieczenia go przed nieuprawnionym wykorzystaniem.  

Jeżeli nowy dowód jest już gotowy do odbioru, urzędnik wyda nowy dokument po złożeniu oświadczenia o utracie „starego”.

Odciski palców

Do czego urzędnikowi są potrzebne moje odciski palców?

Odciski palców są pobierane od osoby, która u biega się o wydanie dowodu osobistego, a następnie weryfikowane podczas odbioru tego dokumentu. I tylko przez ten czas (nie dłużej niż 90 dni ) będą dostępne w systemie. Wszystkie czynności są wykonywane w oparciu o przepisy Ustawy o dowodach osobistych.

Czy moje odciski palców będą komuś udostępniane przez urząd?

Nie, organ gminy nie ma prawa udostępniać odcisków palców. Może jedynie, na wniosek, udostępnić informację, czy te odciski zostały pobrane, czy nie.

Czy na dowodzie będzie widoczny odcisk palca?

Nie, odcisk palca będzie znajdować się wyłącznie w warstwie elektronicznej dowodu osobistego.

Czy mogę odmówić złożenia odcisków palców?

Odciski palców są formalnym wymogiem procedowania wniosku o wydanie dowodu osobistego. W przypadku odmowy ich złożenia,  wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

Jeżeli palec, z którego pobrano odcisk, zostanie uszkodzony,  jak zostanę zweryfikowany przy odbiorze dowodu?

W uzasadnionych przypadkach, np. z powodów medycznych, które powstały po złożeniu wniosku, organ gminy może wydać dowód osobisty bez weryfikacji odcisku.

Uległem wypadkowi  po złożeniu wniosku o wydanie dowodu. Mam rękę w gipsie. Nie można z tej ręki pobrać odcisków palców. Czy będę mógł odebrać dowód osobisty?

Tak, w uzasadnionych przypadkach (z powodów medycznych), które powstały po dniu złożenia wniosku o wydanie dowodu, organ gminy może wydać dowód osobisty bez weryfikacji odcisków palców.

Czy od każdej osoby będą pobierane odciski palców?

Odciski palców będą pobierane od każdej osoby, która ukończyła 12. rok życia.

Odciski palców nie będą pobierane od:

 • dzieci poniżej 12 roku życia,
 • osób, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.

Jeżeli pobranie odcisków palców jest tylko chwilowo niemożliwe, od osób które skończyły 12 lat |
( z powodów medycznych), wtedy dowód osobisty wydawany jest bez odcisków palców z terminem ważności 12 miesięcy.

Nie posiadam w ogóle linii papilarnych, jak zostanie wyrobiony mi nowy dowód?

W przypadku trwałej niemożności pobrania odcisków palców obu dłoni (tylko powody medyczne) można odstąpić od ich pobrania.

Dowód osobisty , w przypadku trwałej niemożności pobrania odcisków palców, będzie wydany na
10 lat.

Czy odciski palców pozostaną na stałe w systemie?

Nie. Odciski palców przechowuje się w Rejestrze Dowodów Osobistych wyłącznie do dnia odbioru dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż do 90 dni od daty wydania dowodu osobistego.

Jestem kaleką, nie posiadam jednej ręki, więc nie można pobrać odcisków palców. Na jaki okres dostanę nowy dowód osobisty?

W określonych przypadkach, z powodów medycznych, można pobrać odciski palców jednej dłoni.
W takim przypadku dowód osobisty będzie wydany na 10 lat.

Zgłoszenie utraty/uszkodzenia dowodu osobistego

W jaki sposób można zgłosić utratę dowodu osobistego?

Zgłoszenia utraty dowodu osobistego można dokonać osobiście w urzędzie gminy albo w przypadku osoby, która posiada profil zaufany przez platformę ePUAP.

W trakcie pobytu za granicą można dokonać takiego zgłoszenia w konsulacie RP osobiście, za pomocą telefaksu lub pocztą.

Jestem osobą niepełnosprawną, nie mam założonego profilu zaufanego czy w moim imieniu mąż może zgłosić utratę dowodu osobistego?

Tak, jeśli posiada pełnomocnictwo szczególne do dokonania zgłoszenia utraty dowodu.

Czy muszę zwrócić uszkodzony dowód osobisty?

Tak, do zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego załącza się dotychczasowy, uszkodzony dowód osobisty.

Czy mogę zgłosić utratę dowodu osobistego bez składania wniosku o wydanie nowego dowodu?

Tak. Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku utraty dowodu osobistego należy niezwłocznie wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego dokumentu.

Z jaką datą będę miał unieważniony dowód, gdy zgłoszę jego utratę?

Z dniem zgłoszenia tego faktu do urzędu.

Kradzież tożsamości  - podejrzenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych posiadacza dowodu osobistego

Moje dane wyciekły z banku, w jaki sposób mogę zastrzec dowód w urzędzie?

W przypadku nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych posiadacz dowodu może zgłosić ten fakt organowi dowolnej gminy w celu unieważnienia posiadanego dowodu osobistego. Dowód unieważniany jest z dniem zgłoszenia.

Warto też zgłosić ten fakt w systemie bankowym.

Czy jest jakiś formularz, który muszę wypełnić w sytuacji gdy moje dane dostały się w niepowołane ręce?

Tak, należy wypełnić formularz zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych. Jest on dostępny na miejscu, w urzędzie lub na stronie internetowej um.warszawa.pl w zakładce „Załatw sprawę w urzędzie”.

Czy mój dowód osobisty zostanie od razu unieważniony w systemie w momencie, gdy wypełnię formularz zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych? 

Tak, dowód osobisty zostanie unieważniony z dniem zgłoszenia do organu dowolnej gminy podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych.