null

Nowe zasady obsługi klienta w Centrum Obsługi Podatnika

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Centrum Obsługi Podatnika

ul. Obozowa 57
01-161 Warszawa

Zasady odbługi klienta

 1. Nic się nie zmieniło:

 • Decyzje dotyczące ustalenia zobowiązania w podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego na 2023 rok będą wysyłane od 2 stycznia 2023 roku.
 • Wysokość stawek podatku od nieruchomości określa Uchwała Rady m. st. Warszawy nr LXXII/2377/2022 z dnia 17.11.2022r. (Dz. Woj. Maz. z dnia 28 listopada 2022 roku poz. 12165).
 • Wzory decyzji i indywidualne numery kont dla podatników nie ulegają zmianie.
 • Zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego i jest płatne po jej otrzymaniu w terminach określonych w decyzji lub w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, jeżeli:
 • decyzja została doręczona po terminie płatności raty albo pomiędzy dniem doręczenia decyzji a dniem płatności raty jest mniej niż 14 dni.
 • podatek można też zapłacić jednorazowo, wpłata pełnej kwoty podatku przez jednego z podatników zwolni pozostałych z obowiązku zapłaty
 • podatnicy nie mają w tym okresie naliczanych żadnych odsetek bowiem do chwili doręczenia decyzji zobowiązanie podatkowe nie istnieje

Podatek należy wpłacić:

 • przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego wskazany w decyzji,
 • w kasach urzędów dzielnic, w siedzibie Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57, I piętro,
 • poprzez portal Moja Warszawa, https://moja.warszawa19115.pl
 • w przypadku chęci otrzymywania z Centrum Obsługi Podatnika Urzędu m.st. Warszawy korespondencji, w tym decyzji ustalających wysokość zobowiązania podatkowego, za pośrednictwem platformy EPUAP, prosimy złożyć wniosek opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym na skrytkę EPUAP Urzędu m.st. Warszawy (link do formularza ogólnego: http://epuap.gov.pl)  lub w wersji papierowej na adres Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa, adres do korespondencji: Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa.
 • Decyzja nie jest podpisana, brak jest pieczątki. Na decyzji widnieje tylko wydruk imienia i nazwiska osoby upoważnionej, ponieważ zgodnie z Ordynacją podatkową decyzja sporządzana z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, może zamiast podpisu własnoręcznego osoby upoważnionej do jej wydania, zawierać podpis mechanicznie odtwarzany tej osoby lub nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do jej wydania.
 • Przesyłka podwójnie awizowana przez Pocztę Polską, następnie zwrócona do COP uznana jest za skutecznie doręczoną. Decyzja podatkowa nieodebrana w terminie nie może być ponownie przesłana.
 • W przypadku nieodebrania decyzji można:
 • zalogować się profilem zaufanym na stronie https://moja.warszawa19115.pl/, gdzie można opłacać swoje podatki i inne opłaty lokalne przez Internet oraz uzyskać dostęp do historii wszystkich wpłat dokonywanych na rzecz miasta
 • wystąpić z wnioskiem o wydanie kopii decyzji potwierdzonej za zgodność z oryginałem z równoczesnym dokonaniem opłaty skarbowej w wysokości 5,00 zł za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy. Najczęściej decyzja ma dwie strony więc opłata wynosi 10,00 zł  za potwierdzenie z oryginałem dwustronnej kopii decyzji. 
 • Opłaty skarbowej można dokonać: 
 • na rachunek bankowy:
  Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika
  21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
 • w kasie dowolnego Urzędu Dzielnicy m.st. Warszawy
 • w punkcie kasowym, siedziby Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57, czynnym w godzinach od 8 do 16 
 • w kasie Urzędu m.st. Warszawy, al. Jerozolimskie 44, czynnej w godzinach od 9 do 15.

QRCode

 

 

 

 

 1. Zmieniło się:

 • Nabyłeś/Zbyłeś/Darowałeś/Zgłoś zmiany - pisma i wnioski mogą Państwo składać do Centrum Obsługi Podatnika:

Drogą elektroniczną:

 • za pośrednictwem platformy ePUAP
 • na adres mailowy Sekretariat.COP@um.warszawa.pl w sprawach, które nie wymagają podpisu podatnika lub pełnomocnika.

Drogą tradycyjną:

 • pocztą na adres do korespondencji: Urząd m.st. Warszawy – Centrum Obsługi Podatnika, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa
 • bezpośrednio w Wydziale Obsługi Mieszkańców w dowolnej dzielnicy lub w Centrum Obsługi Podatnika przy ul. Obozowej 57 – I piętro.
 • Jeżeli nastąpiły zmiany, które mają wpływ na wysokość podatku prosimy o wypełnienie formularzy podatkowych. W tym celu można:
 • użyć przyjaznych kreatorów formularzy podatkowych, które znajdą Państwo w portalu Moja Warszawa, https://moja.warszawa19115.pl/kalkulatory,
 • jeżeli mają Państwo profil zaufany: utworzyć konto na portalu, zalogować się i przesłać formularz,
 • jeżeli nie mają Państwo profilu zaufanego: wydrukować, podpisać formularz i przekazać go do Centrum Obsługi Podatnika drogą tradycyjną,
 • Formularz aktualizacji danych dostępny na stronie BIP Warszawa.
 • Zmiany adresu do korespondencji może dokonać podatnik lub jego pełnomocnik (jeżeli udzielone jest pełnomocnictwo na formularzu, które zostało złożone do akt podatkowych).
 • W sytuacji gdy wniosek został złożony, COP dokonuje aktualizacji adresu w danych podatnika, informacja o dokonaniu zmiany zgodnie z wnioskiem nie jest przesyłana do wnioskodawcy.

 1. Obsługa klienta:

 • telefoniczna prowadzona przez Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115 pod numerem 19115
 • w trakcie prowadzonego postępowania przez Centrum Obsługi Podatnika
 • w Wydziałach Obsługi Mieszkańców wszystkich dzielnic w zakresie podstawowym
 • we wszystkich sprawach realizowanych przez Centrum Obsługi Podatnika w siedzibie COP przy ul. Obozowej 57
 • istnieje możliwość umówienia wizyty na stronie www.rezerwacje.um.warszawa.pl  na wybrany przez Państwa termin.

 

BAZA WIEDZY dostępna na stronie 19115