null

Ogólne informacje o dowodach osobistych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dowód osobisty to dokument, który:

 • Potwierdza tożsamość posiadacza
 • Potwierdza obywatelstwo polskie
 • Pozwala przekraczać granice krajów w strefie Schengen
 • Służy do korzystania z automatycznych bramek granicznych
 • Jako e-dowód służy dodatkowo do elektronicznej komunikacji obywatela z administracją publiczną oraz innymi podmiotami

Obowiązek posiadania dowodu osobistego:

Dowód osobisty MUSI mieć każdy pełnoletni obywatel RP, który mieszka w Polsce.

Dowód osobisty MOŻE mieć każdy obywatel RP (np. osoba poniżej 18 roku życia lub osoba zamieszkująca na stałe za granicą).

Termin ważności dowodu osobistego:

 • 5 lat – osoba, która nie ukończyła 12 roku życia
 • 10 lat – osoba, która ukończyła 12 lat
 • 12 miesięcy – osoba, która ukończyła 12 lat, ale od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców

Termin wymiany dowodu osobistego:

Co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego (termin ważności dowodu znajduje się na awersie dokumentu)

Niezwłocznie – zmiana danych, zmiana wizerunku, utrata/uszkodzenie dowodu, uprawdopodobnienie przez posiadacza dowodu nieuprawnionego wykorzystania danych

Czy są kary za nieposiadanie dowodu osobistego?

TAK!

Kto:

 • uchyla się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego
 • zatrzymuje bez podstawy cudzy dowód osobisty
 • nie zwraca dowodu osobistego w razie utraty obywatelstwa polskiego podlega karze ograniczenia wolności albo karze grzywny (art. 79 ustawy o dowodach osobistych)