null

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Drukuj otwiera się w nowej karcie

WAŻNE SĄ TERMINY. Zwróć uwagę na kluczowe zapisy w treści otrzymanych pism.

Nowe zasady przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Co podlega przekształceniu?

Przekształceniu podlegają: nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, zabudowane budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi. Na nieruchomości mogą znajdować się budynki gospodarcze, garaże lub inne obiekty czy urządzenia budowlane umożliwiające prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Jeżeli na nieruchomości poza budynkami mieszkalnymi oraz innymi obiektami umożliwiającymi korzystanie z budynków mieszkalnych znajdują się budynki o innej funkcji (np. usługowej), to nieruchomość podlega przekształceniu wyłącznie w sytuacji, kiedy powierzchnia użytkowa budynków o innej funkcji niż mieszkalna nie przekracza 30% łącznej powierzchni użytkowej wszystkich budynków znajdujących się na nieruchomości.

Co trzeba zrobić ?

Przekształcenie następuje z mocy prawa, wobec tego nie jest wymagane złożenie wniosku, zaś fakt przekształcenia jest potwierdzany w wydawanym przez organ zaświadczeniu. Wydaje je z urzędu organ, do którego dotychczas były wnoszone opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego. W takim przypadku nie ma obowiązku wniesienia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia.

Organ przekazuje zaświadczenie do właściciela nieruchomości oraz do sądu właściwego do prowadzenia ksiąg wieczystych, który dokonuje z urzędu wpisu własności gruntu oraz wpisu roszczenia o opłatę za przekształcenie.

Ograniczenia:
 • Nie podlegają przekształceniu nieruchomości zabudowane wyłącznie garażami.
 • Jeżeli użytkownikiem wieczystym jest cudzoziemiec, a przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców wymagają, aby uzyskał zezwolenie na nabycie nieruchomości, to przekształcenie następuje z dniem, w którym zezwolenie na nabycie nieruchomości stanie się ostateczne (ograniczenie nie dotyczy przypadków, kiedy cudzoziemiec jest właścicielem lokalu).
Opłata za przekształcenie:
 • Opłata za przekształcenie wnoszona jest przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia, w kwocie równej opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu 1 stycznia 2019 roku.
 • Termin wniesienia opłaty należnej za 2019 rok – do 29 lutego 2020 roku, za 2020 rok – do 30 czerwca 2020 r. W kolejnych latach opłatę należy wnosić w terminie do 31 marca każdego roku.
 • W przypadku potwierdzenia (wydania zaświadczenia), że nastąpiło przekształcenie z mocy prawa, właściciel gruntu może w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty za przekształcenie zgłosić chęć jednorazowego uiszczenia tej opłaty.
 • Jeżeli przed wydaniem zaświadczenia dotychczasowy użytkownik wieczysty wniósł opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego za 2019 rok, opłata podlega zaliczeniu z urzędu na poczet opłaty lub opłaty jednorazowej. W przypadku gdy wniesione opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego przewyższałyby wysokość opłaty lub opłaty jednorazowej, właściwy organ dokonuje, z urzędu, zwrotu nadpłaty.
Bonifikata od opłat za przekształcenie
 • Bonifikata od opłaty jednorazowej

W dniu 18 października 2018 roku Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę nr LXXV/2128/2018, w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych oraz spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018r. poz. 10156). Uchwałą nr VIII/161/2019 z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz.U. Woj. Maz. z 26 lutego 2019 r., poz.2603). Rada m.st. Warszawy zmieniła w/w uchwałę rozszerzając jej zakres przedmiotowy o bonifikaty obejmujące także opłaty jednorazowe wnoszone za stanowiska postojowe i garaże, które podlegają przekształceniu, tj. garaże w budynkach mieszkalnych, wielolokalowych - hale garażowe będące odrębnymi lokalami z miejscami postojowymi, garaże stanowiące lokale przynależne do lokali mieszkalnych.

 • Bonifikata udzielana jest po uprzednim zgłoszeniu przez właściciela zamiaru jednorazowego uiszczenia opłaty z wykorzystaniem 98% bonifikaty i faktycznym jej uiszczeniu.
 • Wniosek/zgłoszenie o zamiarze jednorazowej spłaty i udzielenie bonifikaty może być rozpatrzony po wydaniu zaświadczenia potwierdzającego fakt przekształcenia.
  W związku z powyższym, wniosek ten powinien być złożony bezpośrednio po otrzymaniu z Urzędu zaświadczenia potwierdzającego fakt przekształcenia. Dla ułatwienia wnioski przyjmowane są także wcześniej, w dowolnym terminie przed wystawieniem zaświadczenia.

Sposób obliczenia wysokości jednorazowej opłaty za przekształcenie z uwzględnieniem 98 % bonifikaty wynikającej z uchwały Rady miasta stołecznego Warszawy nr LXXV/2128/2018 – Opłata J

Opłata J = opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego * 20 lat * 2%

a w uproszczeniu:

Opłata J = opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego * 0,4

Właściwy organ udziela, na wniosek, bonifikaty od opłaty jednorazowej w wysokości 99%, właścicielom budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych służących wyłącznie zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych tych osób, jeżeli należą do którejś z poniżej opisanych grup:

 • osoby, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub znacznym, oraz osoby, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność przed ukończeniem 16 roku życia, lub zamieszkują w dniu przekształcenia z tymi osobami, bądź opiekunowie  prawni lub przedstawiciele ustawowi tych osób,
 • członkowie  rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.5),
 • inwalidzi wojenni i wojskowi w rozumieniu ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 2193 oraz z 2019 r. poz. 39 i 752),
 • kombatanci oraz ofiary represji wojennych i okresu powojennego w rozumieniu ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2018 r., poz. 276 oraz z 2019 r. poz. 752),
 • świadczeniobiorcy, którzy nie ukończyli 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, o których mowa w art. 47 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.6)) lub ich opiekunowie prawni.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U.2020 poz.139).

 • Bonifikata od opłat rocznych

W dniu 24 marca 2020 r. weszła w życie uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 marca 2020 r. nr XXVIII/835/2020 w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od rocznych opłat przekształceniowych należnych za 2019 i 2020 rok

oraz

w dniu 25 marca 2021 r. weszła w życie uchwała Rady m.st. Warszawy nr XLVI/1411/2021 z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od rocznych opłat przekształceniowych należnych za 2021 rok.

Rada Miasta Stołecznego Warszawy wyraziła zgodę na udzielanie:

 • 98% bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od rocznych opłat przekształceniowych należnych za 2019, 2020 i 2021 rok.
 • 99% bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym, które wniosły opłatę za co najmniej 50-letni okres użytkowania wieczystego od rocznych opłat przekształceniowych należnych za 2019, 2020 i 2021 rok,
 • 99% bonifikaty osobom, o których mowa w art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów od rocznych opłat przekształceniowych należnych za 2019, 2020 i 2021 rok.

Bonifikaty obejmują również opłaty wnoszone za stanowiska postojowe i garaże, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Do skorzystania z 98% bonifikaty nie jest wymagane złożenie wniosku.


Wszelkie pisma można przesyłać za pośrednictwem tzw. profilu zaufanego ( epuap.gov.pl). Dokumenty elektroniczne podpisane profilem zaufanym mają moc dokumentu urzędowego.

Jeśli na etapie składania wniosku wybierzemy elektroniczny sposób komunikacji, to cała procedura (np. decyzje, wezwania) zostanie przeprowadzona w ten sposób, bez konieczności osobistych wizyt w urzędzie czy odbioru pism na poczcie. Do złożenia wniosku wystarczy profil zaufany – informacje, w jaki sposób go założyć znajdują się na stronie gov.pl

Szczegółowe informacje na temat sposobu wysyłania pism za pomocą ePUAP elektronicznej platformy.

Dzielnica Mokotów uruchomiła dodatkowy kontakt, pod którym można uzyskać informacje o zasadach i trybie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, w szczególności wydawania zaświadczeń oraz informacji o jednorazowej opłacie z bonifikatą.

istnieje możliwość:

 • uzyskania informacji o statusie sprawy.

Będzie to możliwe po uprzednim zweryfikowaniu rozmówcy, poprzez uzyskanie odpowiedzi, zgodnych z danymi, którymi dysponuje Urząd , na zadane co najmniej 4 pytania.

Identyfikacja osoby będzie następowała poprzez podanie:

 • imienia i nazwiska
 • numeru PESEL

Dane służące weryfikacji:

 • numer księgi wieczystej gruntowej/lokalowej,
 • data nabycia nieruchomości,
 • imiona rodziców,
 • wysokość opłaty z tytułu użytkowania wieczystego obowiązująca w 2018 roku.

Wnioski o wydanie zaświadczeń/udzielenie bonifikaty rozpatrywane są sukcesywnie.

W przypadku ewentualnych braków lub konieczności złożenia dodatkowych dokumentów bądź udzielenia wyjaśnień pracownicy będą kontaktowali się z wnioskodawcami telefonicznie lub listownie.

Dodatkowe informacje i karty informacyjne dotyczące przekształcenia:

Przekształcenia - co powinnaś/powinieneś wiedzieć? - aktualne informacje m.st. Warszawy

Informacje o procedurze sprzedaży nieruchomości użytkownikowi wieczystemu według zasad wprowadzonych ustawą z dnia 26 maja 2023 r. 

Załączniki: