null

Wspólnota Mieszkaniowa Madalińskiego 45/47

Drukuj otwiera się w nowej karcie

poszukuje wykonawcy remontu pomieszczeń wspólnych - węzeł, hydrofornia, pomieszczenie gospodarcze-suszarnia

Tytuł ogłoszenia: remont pomieszczeń

Dane Wspólnoty:

Wspólnota Mieszkaniowa Madalińskiego 45/47

Osoba kontaktowa: Joanna Mitan

Kontakt telefoniczny: 601166880

Kontakt mailowy: bms@bmsnieruchomosci.pl

Termin składania ofert: 29 października 2021 roku

Treść ogłoszenia:

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości przy ul. Madalińskiego 45/47 poszukuje wykonawcy remontu pomieszczeń wspólnych - węzeł, hydrofornia, pomieszczenie gospodarcze-suszarnia. 

Przybliżony metraż pomieszczeń przeznaczonych do remontu wynosi:

 • węzeł - 30 m²
 • hydrofornia - 43 m²
 • suszarnia - 29 m²

Oględziny, szczegółowe wytyczne co do zakresu remontu, zapoznanie się z posiadaną dokumentacją techniczną i dokonanie pomiarów ustalane będą po przesłaniu zainteresowania realizacją zadania na adres e-mail: bms@bmsnieruchomosci.pl (w temacie prosimy wpisać remont M45/47) lub sms-em na numer tel. kom: 601 166 880.

Oferta powinna zawierać:

 • Kosztorysy szczegółowe odrębnie dla remontu każdego z pomieszczeń.
 • Dane kontaktowe oferenta, tj. pełna nazwa, NIP, adres, numer telefonu (preferowany numer telefonu komórkowego), adres poczty elektronicznej. 
 • Termin wykonania prac - dot. zarówno rozpoczęcia jak i przewidywanego czasu trwania robót. 
 • Okres udzielanej gwarancji.
 • Kopie uprawnień budowlanych i branżowych stosownie do zakresu robót.
 • Kopię Polisy i dowodu opłacenia składki lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej lub oświadczenie oferenta, że podpisze umowę ubezpieczenia zabezpieczającego wszelkie ryzyka związane z realizacją zamówienia oraz z odpowiedzialnością cywilną. 
 • Mile widziane referencje świadczące o dobrym wykonaniu w ciągu ostatnich trzech lat prac o zbliżonym zakresie jaki stanowi przedmiot ogłoszenia.


Oferty należy składać do dnia 29.10.2021 r. do godz. 15:30 w następującej formie:

 1. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: bms@bmsnieruchomosci.pl - w temacie prosimy wpisać „Oferta na remont pomieszczeń przy Madalińskiego 45/47”  lub 
 2. Za pośrednictwem poczty /kuriera bądź też osobiście w biurze administracji budynku: BMS Nieruchomości Sp z.o.o., ul. Kazimierzowska 52; 02-546 Warszawa. Na kopercie prosimy o dopisek „Oferta na remont pomieszczeń przy Madalińskiego 45/47”

Oferty które wpłyną po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Zarząd Wspólnoty zastrzega sobie prawo do wyboru oferty, która w największym stopniu będzie zgodna z oczekiwaniami Wspólnoty jak i  do bezpośredniego kontaktu z wybranym oferentem w celu uzgodnienia szczegółowych warunków dotyczących realizacji ww. inwestycji. 
 

Dodatkowe uwagi: -