null

Wyprawka szkolna 2022/2023

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2022-2023 (dotyczy szkół ponadpodstawowych)

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2022-2023 (dotyczy szkół ponadpodstawowych)

Wnioski o udzielenie pomocy finansowej uczniom niepełnosprawnym na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów  ćwiczeniowych w 2022 r. należy składać w szkołach w terminie do 12 września br.  (zarządzenie nr 1058/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 24 sierpnia 2020 r.)

W roku szkolnym 2022/2023 uprawnionymi do otrzymania pomocy finansowej w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym będą uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

 1. słabowidzący,
 2. niesłyszący,
 3. słabosłyszący,
 4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 5. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 6. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 7. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7.

 

 1. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych przysługuje uczniom uczęszczającym do:
 1. branżowej szkoły I stopnia,
 2. branżowej szkoły II stopnia,
 3. czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
 4. klas I-IV pięcioletniego technikum,
 5. klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum,
 6. szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.
 1. Pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego przysługuje uczniom uczęszczającym do:
 1. branżowej szkoły I stopnia,
 2. branżowej szkoły II stopnia,
 3. klas I-IV pięcioletniego technikum,
 4. klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum.

 

Osobą koordynującą „wyprawkę szkolną” w Dzielnicy Mokotów jest Justyna Stolarczyk, tel. 22 44 36 688, e-mail: jstolarczyk@um.warszawa.pl

Materiały dostępne są na stronie internetowej Biura Edukacji