null

Zasady Działania Kapituły Odznaki Pamiątkowej Pułku Armii Krajowej "Baszta" "BASZTA WIERNYM PRZYJACIOŁOM"

Drukuj otwiera się w nowej karcie
pl_baszta_kapitula.png

Działając na podstawie § 4 ust. 3 Porozumienia o współpracy w zakresie wspierania i kontynuacji działań Stowarzyszenia Środowisko Żołnierzy Pułku Armii Krajowej „Baszta” i Innych Mokotowskich Oddziałów Powstańczych Kapituła Odznaki Pamiątkowej Pułku Armii Krajowej „Baszta” „BASZTA WIERNYM PRZYJACIOŁOM” (Amicitiae Fidelium) na swoim pierwszym posiedzeniu w dniach 25 listopada 2020 roku i 11 stycznia 2021 roku określiła poniższe zasady swojego działania:

Zasady Działania Kapituły Odznaki Pamiątkowej Pułku Armii Krajowej „Baszta” „BASZTA WIERNYM PRZYJACIOŁOM” (Amicitiae Fidelium)

§ 1

Celem działania Kapituły jest przyznawanie Odznaki Pamiątkowej Pułku Armii Krajowej „Baszta” „BASZTA WIERNYM PRZYJACIOŁOM” (Amicitiae Fidelium) osobom fizycznym i osobom prawnym.

§ 2

Kapituła zbiera się co najmniej 1 raz w każdym półroczu na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Kapituły, co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.

§ 3

Kapituła może podejmować decyzje w przypadku obecności co najmniej Przewodniczącego i 2 członków Kapituły, albo w przypadku obecności 3 członków Kapituły.

§ 4

Wnioski o nadanie odznaki pamiątkowej należy kierować do przewodniczącego lub członków Kapituły. Można je także przesyłać na adres email: amicitiaefidelium2020@gmail.com Wniosek powinien zawierać nazwę podmiotu wnioskującego, rekomendację kandydata do przyznania odznaki wraz z życiorysem (w przypadku osoby fizycznej) lub zwięzłą historią (w przypadku osoby prawnej).

§ 5

Kapituła rozpatruje na posiedzeniu wszystkie wnioski, które do niej napłynęły od jej poprzedniego posiedzenia. O decyzji kapituły dotyczącej wniosku Przewodniczący Kapituły niezwłocznie informuje wnioskodawcę.

§ 6

Odznakę pamiątkową wręcza się w dniu 27 września każdego roku w czasie uroczystości przy Obelisku przy ul. Dworkowej w Warszawie upamiętniającej 119 poległych w ostatnim dniu Powstania Warszawskiego na Mokotowie. W uzasadnionych przypadkach odznakę można wręczyć także w innym terminie.

§ 7

Przewodniczący Kapituły z co najmniej 14-dniowym wyprzedzaniem zaprasza osoby lub podmioty uhonorowane Odznaką na uroczystość jej wręczenia.

§ 8

W przypadku braku możliwości wypełniania swojej funkcji Przewodniczący Kapituły przekazuje swoją funkcję w formie pisemnej kolejnej osobie, dającej rękojmię godnego kultywowania tradycji Środowiska Żołnierzy Pułku Armii Krajowej „Baszta” i Innych Mokotowskich Oddziałów Powstańczych.

§ 9

Przewodniczący Kapituły może wskazać osobę, która obejmie funkcję Przewodniczącego Kapituły w przypadku, o którym mowa w § 8 z wyprzedzeniem. Osoba ta uczestniczy w pracach Kapituły bez prawa głosu.

§ 10

Kapituła może pozyskiwać sponsorów. Zadaniem sponsorów jest pomoc Kapitule w zapewnieniu technicznych możliwości realizacji jej zadań.

§ 11

Przewodniczący Kapituły używa adresu e-mail amicitiaefidelium2020@gmail.com

§ 12

Dokumentację archiwalną Kapituły przechowuje Uczelnia Łazarskiego.

§ 13

Zasady Działania Kapituły podlegają publikacji na stronach internetowych podmiotów będących stronami Porozumienia o współpracy w zakresie wspierania i kontynuacji działań Stowarzyszenia Środowisko Żołnierzy Pułku Armii Krajowej „Baszta” i Innych Mokotowskich Oddziałów Powstańczych z dnia 27 września 2020 roku za zgodą tych podmiotów.

§ 14

Zmiany poniższych zasad dokonuje Kapituła na swoim posiedzeniu w drodze decyzji podejmowanej jednogłośnie z udziałem Przewodniczącego i 3 członków Kapituły.

 

Przewodniczący Kapituły

Krzysztof Skolimowski

Członkowie Kapituły

Ppłk Mirosław Januszkiewicz

Monika Starczewska

Maciej Rogalski