Osiedla

Jednostki niższego rzędu

Celem działalności Jednostek jest reprezentowanie interesów ich mieszkańców, zaspokajanie ich potrzeb, w tym przede wszystkim dotyczących warunków życia i zamieszkania, a także zapewnienie mieszkańcom uczestnictwa w życiu Dzielnicy – we współpracy, w szczególności z organami Dzielnicy.

Do zadań Osiedla należy w szczególności:

 1. współdziałanie z organami Dzielnicy w wykonywaniu zadań publicznych na rzecz mieszkańców Osiedla;

 2. opiniowanie, składanie wniosków i podejmowanie inicjatyw we wszystkich sprawach o znaczeniu lokalnym, dotyczących m.in.:

 • miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

 • gospodarowania nieruchomościami komunalnymi,

 • utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego,

 • utrzymania czystości i gospodarki odpadami,

 • ochrony środowiska, w tym: tworzenia i utrzymania terenów zieleni,

 • tworzenia i funkcjonowania placówek usługowych, handlowych i targowisk,

 • tworzenia i funkcjonowania parkingów i infrastruktury technicznej,

 • utrzymania i organizacji ruchu na drogach publicznych, w tym wewnętrznych i gminnych,

 • funkcjonowania komunikacji miejskiej, w tym lokalizacji przystanków,

 • zdrowia i oświaty,

 • pomocy społecznej,

 • kultury, sportu i rekreacji,

 • samopomocy sąsiedzkiej,

 • popularyzowania wśród mieszkańców Osiedla idei samorządności,

 • promocji Osiedla,

 • innych spraw przekazanych Osiedlu uchwałą Rady Dzielnicy.

mapa Mokotowa z zaznaczonymi osiedlami