null

Inspektor ds. windykacji nr ref. 229/NE/22

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wyniki postępowania

Warszawa, dnia 21.12.2022 r.

Informacja o wynikach przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko: inspektor ds. windykacji o nr ref. 229/NE/22  w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

Informujemy, że wpłynęło 6 ofert. W wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowało się 6 kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

W trakcie procedury naboru została wybrana kandydatka:

Karolina Rzepecka

Uzasadnienie wyboru:

Ww. kandydatka spełniła wszystkie kryteria wymagane do pracy na stanowisku: inspektora ds. windykacji. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się dobrą znajomością zagadnień merytorycznych niezbędnych do pracy na ww. stanowisku. Zdobyte doświadczenie oraz komunikatywność i kreatywność gwarantują wysoką przydatność do pracy w ZGN Mokotów.

DYREKTOR
ZAKŁADU GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
W DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY ul. Irysowa 19 02-660 Warszawa

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:

Inspektor ds. windykacji

 w pełnym wymiarze czasu pracy

w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • bieżąca analiza realizacji posiadanych tytułów egzekucyjnych;
 • sporządzanie wniosków do wybranych komorników sądowych o realizację tytułów egzekucyjnych;
 • bieżąca kontrola księgowych zapisów dotycząca realizacji wniosków, bieżąca korespondencja z komornikami;
 • sporządzanie umów o spłacie zadłużenia. Bieżąca korespondencja z dłużnikami;
 • bieżąca analiza księgowych stanów kont w zakresie spłaty zadłużeń;
 • prowadzenie rejestrów tytułów i wniosków egzekucyjnych;
 • podejmowanie działań o ustalenie spadkobierców długu. Prowadzenie korespondencji ze spadkobiercami, prowadzenie egzekucji długu wobec spadkobierców;
 • przygotowywanie dokumentów do postępowania upadłościowego dłużnika.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2022 r. poz. 530);
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 • wykształcenie średnie;
 • znajomość regulacji prawnych w zakresie: Kodeks cywilny, Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa o ochronie praw lokatorów;
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego MS Office, klienta poczty Mozilla Thunderbird;
 • staż pracy minimum 3 lata w przypadku osób ze średnim wykształceniem, w przypadku osób z wyższym wykształceniem staż pracy minimum 1 rok.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy biurowej
 • wykształcenie wyższe (prawo lub ekonomia)
 • wykształcenie średnie ekonomiczne
 • umiejętność prowadzenia negocjacji

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy:

Praca w jednostce organizacyjnej położonej na terenie Dzielnicy Mokotów. Praca w siedzibie na parterze i na piętrze. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Budynek oraz ciągi komunikacyjne o szerokości umożliwiającej poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Toaleta na parterze dostosowana do poruszania się wózkiem inwalidzkim

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Stanowisko pracy: 

Stanowisko pracy związane jest z pracą przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i na terenie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę;
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, premie uznaniowe;
 • pakiet socjalny: wczasy pod gruszą;
 • możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie i opieki medycznej;
 • gwarantujemy terminowość wypłaty wynagrodzenia.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia;
 • podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;
 • podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 • podpisane oświadczenie o treści: Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji;
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów, w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia (od dnia 09.11.2022 r.), w zamkniętej kopercie w Sekretariacie (pokój 21) pod adresem:

 Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
02-660 Warszawa ul. Irysowa 19
z dopiskiem: Dział Kadr i Płac – Inspektor ds. windykacji nr ref. 229/NE/22

Nadesłanych ofert nie zwracamy. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres

w terminie do dnia 23.11.2022 r. do godz. 15.00