null

Inspektor ds. wspólnot mieszkaniowych nr ref. 230/DOM4/22

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wyniki postępowania

Warszawa, dnia 06.12.2022 r.

Informacja o wynikach przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko: inspektor ds. wspólnot mieszkaniowych o nr ref. 230/DOM4/22  w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

Informujemy, że wpłynęły 4 oferty. W wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowało się 4 kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

W trakcie procedury naboru została wybrana kandydatka:

Andżelika Łata

Uzasadnienie wyboru:

Ww. kandydatka spełniła wszystkie kryteria wymagane do pracy na stanowisku: inspektora ds. wspólnot mieszkaniowych. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się dobrą znajomością zagadnień merytorycznych niezbędnych do pracy na ww. stanowisku. Zdobyte doświadczenie oraz komunikatywność i kreatywność gwarantują wysoką przydatność do pracy w ZGN Mokotów.

DYREKTOR
ZAKŁADU GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
W DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY ul. Irysowa 19 02-660 Warszawa
Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:

Inspektor ds. wspólnot mieszkaniowych
w pełnym wymiarze czasu pracy

w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

 Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi: 

 • reprezentowanie Miasta Stołecznego Warszawy we wspólnotach mieszkaniowych na terenie Dzielnicy    Mokotów i podejmowanie czynności w imieniu m. st. Warszawy wynikających z przepisów ustawy
  o własności
  lokali w ramach udzielonego pełnomocnictwa. Udział w zebraniach właścicieli lokali;
 • sprawowanie nadzoru właścicielskiego we wspólnotach mieszkaniowych wynikającego z udziału miasta
  w
  nieruchomościach wspólnych;
 • bieżąca współpraca z zarządami i zarządcami (administratorami) nieruchomości, kontrola ich działalności;
 • sprawowanie kontroli na realizacją uchwał i wniosków właścicieli lokali, w tym nad realizacją rocznego planu gospodarczego wspólnoty;
 • wnioskowanie do Zarządu Dzielnicy Mokotów o zajęcie stanowiska przekraczającego zakres udzielonego pracownikowi pełnomocnictwa;
 • analiza skarg i wniosków członków wspólnot mieszkaniowych oraz najemców lokali miasta. Podejmowanie interwencji w tych sprawach i nadzór nad ich właściwym załatwieniem;
 • podejmowanie inicjatyw mających na celu utrzymanie właściwego   stanu nieruchomości oraz racjonalne wykorzystanie powierzchni i pomieszczeń wspólnych;
 • kontrola działań zarządów wspólnot w zakresie pozyskiwania jak najkorzystniejszych ofert  na wykonywanie robót remontowych oraz nadbudów lub adaptacji powierzchni wspólnych w nieruchomości;
 • analiza możliwości pozyskiwania innych pożytków z nieruchomości wspólnych;
 • współdziałanie z zarządami wspólnot lub zarządcami (administratorami) przy opracowywaniu planów gospodarczych nieruchomości (w tym remontów), planów  zarządzania i inwestycji;
 • analiza sprawozdań finansowych i rzeczowych przekazywanych przez zarządy wspólnot lub zarządców  nieruchomości oraz kontrola kosztów utrzymania poszczególnych nieruchomości;
 • w miarę konieczności udział w przeglądach, konkursach ofert, negocjacjach, przetargach przeprowadzanych przez wspólnoty mieszkaniowe;
 • kontrola terminowości przeprowadzania obowiązkowych przeglądów budowlanych w nieruchomości;
 • podejmowanie interwencji w zarządach wspólnot w przypadkach zaniedbywania tych obowiązków przez zarządy. Informowanie, w razie konieczności,  właściwych służb nadzoru budowlanego, o takich przypadkach;
 • analiza projektów uchwał, w tym uchwał w sprawie porządku domowego, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości pod względem formalnym i merytorycznym i zabezpieczenia interesów  m. st. Warszawy;
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miasta, w tym w Dzielnicy Mokotów;
 • wykonywanie opracowań, przygotowywanie materiałów analityczno - sprawozdawczych w zakresie prowadzonych spraw;
 • przestrzeganie terminów w załatwianiu spraw, zgodnie z przepisami KPA i poleceniami przełożonych;
 • przestrzeganie obowiązku prawidłowego przechowywania   dokumentów;
 • aktualizacja w bazie danych istotnych informacji dot. Wspólnot mieszkaniowych, ze szczególnym uwzględnieniem informacji o wyborze lub zmianie składu zarządów, wyboru lub zmianie zarządcy (administratora), przeprowadzonych przeglądach budowlanych, planowanych adaptacjach lub nadbudowach, przeprowadzonych kontrolach zarządów lub zarządców (administratorów) etc., zgodnie z poleceniem przełożonych;
 • przekazywanie do innych jednostek organizacyjnych ZGN Mokotów informacji  o podjętych lub podejmowanych uchwałach właścicieli lokali. Ścisła współpraca z tymi jednostkami w zakresie wynikającym z zakresu czynności;
 • współpraca z najemcami lokali miasta w zakresie utrzymania nieruchomości lokalowych i wspólnych.

Wymagania niezbędne: 

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych
  Dz. U. z 2022 r., poz. 530);
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 • wykształcenie średnie;
 • znajomość regulacji prawnych w zakresie: Ustawa o własności lokali, Kodeks Cywilny, Prawo budowlane;  Ustawa o gospodarce nieruchomościami; Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego; Ustawa o ochronie danych osobowych;
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego Ms Office, klienta poczty Mozilla Thunderbird;
 • staż pracy minimum 1 rok w przypadku osób z wyższym wykształceniem lub staż pracy minimum 3 lata
  w przypadku osób ze średnim wykształceniem 

Wymagania dodatkowe: 

 • wykształcenie wyższe
 • praca w administracji

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy:

Praca w jednostce organizacyjnej położonej na terenie Dzielnicy Mokotów. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Budynek oraz ciągi komunikacyjne o szerokości umożliwiającej poruszanie
się wózkiem inwalidzkim. Toalety dostosowane do poruszania się wózkiem inwalidzkim.

Stanowisko pracy:

Stanowisko pracy związane jest z pracą przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i na terenie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, premie uznaniowe
 • pakiet socjalny: wczasy pod gruszą;
 • możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie i opieki medycznej
 • gwarantujemy terminowość wypłaty wynagrodzenia.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu
  w przypadku kontynuacji zatrudnienia;
 • podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;
 • podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 • podpisane oświadczenie o treści: Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji;
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów, w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia tj. od dnia 09.11.2022r., w zamkniętej kopercie w Sekretariacie (pokój 21) pod adresem:

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

02-660 Warszawa ul. Irysowa 19 z dopiskiem:

Dział Kadr i Płac - Inspektor ds. wspólnot mieszkaniowych nr ref. 230/DOM4/22

Nadesłanych ofert nie zwracamy. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres

w terminie do dnia 23.11.2022 r. do godz. 15.00