null

Podinspektor ds. technicznych nr ref. 232/DOM2/22

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wyniki postępowania

Warszawa, dnia 08.12.2022 r.

Informacja o wynikach przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko: podinspektor ds. technicznych o nr ref. 232/DOM2/22  w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

Informujemy, że wpłynęły 3 oferty. W wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowało się 3 kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

W trakcie procedury naboru została wybrana kandydatka:

Zuzanna Wiśniewska

Uzasadnienie wyboru:

Ww. kandydatka spełniła wszystkie kryteria wymagane do pracy na stanowisku: podinspektora ds. technicznych. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się dobrą znajomością zagadnień merytorycznych niezbędnych do pracy na ww. stanowisku. Zdobyte doświadczenie oraz komunikatywność i kreatywność gwarantują wysoką przydatność do pracy w ZGN Mokotów.

DYREKTOR
ZAKŁADU GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
W DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY ul. Irysowa 19 02-660 Warszawa

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:

Podinspektor ds. technicznych

w pełnym wymiarze czasu pracy

w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • prowadzenie sprawozdawczości pionu technicznego;
 • zamykanie zadań remontowych w programie SZTON w momencie fakturowania;
 • zlecanie wykonania świadectw charakterystyki energetycznej;
 • rozliczanie wadiów i zabezpieczeń umów;
 • przygotowanie danych do referencji dla wykonawców oraz Budżetu Partycypacyjnego;
 • nadzór nad umowami konserwacyjnymi pod względem przyznanego limitu środków finansowych na czas trwania umów;
 • archiwizacja dokumentów i prowadzenie ewidencji dokumentacji technicznej;
 • wprowadzanie przeglądów technicznych do systemu SEIZBIL i SZTON;
 • sporządzanie wniosków o zaangażowanie środków na opłaty nieujęte w planie gospodarczym;
 • prowadzenie spraw ubezpieczeń i odszkodowań;
 • udzielanie odpowiedzi na skargi i wnioski oraz pisma;
 • przygotowanie materiałów przetargowych do Działu Zamówień Publicznych;
 • prowadzenie rejestru postępowań przetargowych;
 • prowadzenie i koordynowanie spraw związanych z przebudowami w lokalach;
 • prowadzenie spraw dotyczących obciążeń najemców/użytkowników;
 • uczestnictwo w komisyjnych przeglądach lokali;
 • sporządzanie dokumentacji dotyczącej przekwalifikowania lokalu mieszkalnego na lokal użytkowy.
   

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2022r., poz. 530);
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 • wykształcenie średnie;
 • staż pracy minimum 2 lata w przypadku osób ze średnim wykształceniem, staż pracy w przypadku osób z wyższym wykształceniem nie jest wymagany;
 • znajomość regulacji prawnych w zakresie: Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego; Kodeks Cywilny; Kodeks postępowania administracyjnego; Ustawa o ochronie danych osobowych;
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie  pakietu biurowego MS Office, klienta poczty Mozilla Thunderbird.

Wymagania pożądane:

• praca w administracji

• wykształcenie wyższe

• uczciwość, sumienność

• terminowość wykonywanej pracy

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy:

Praca w jednostce organizacyjnej położonej na terenie Dzielnicy Mokotów. Praca w siedzibie na parterze i na piętrze. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Budynek oraz ciągi komunikacyjne o szerokości umożliwiającej poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Toaleta dostosowana do poruszania się wózkiem inwalidzkim.

Stanowisko pracy:  

Stanowisko pracy związane jest z pracą przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i na terenie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, premie uznaniowe
 • pakiet socjalny: wczasy pod gruszą;
 • możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie i opieki medycznej
 • gwarantujemy terminowość wypłaty wynagrodzenia

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia,
 • podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
 • podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
 • podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • podpisane oświadczenie o treści: Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy
  z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów, w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia (od dnia 09.11.2022r.), w zamkniętej kopercie w Sekretariacie (pokój 21) pod adresem:

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
02-660 Warszawa ul. Irysowa 19
z dopiskiem:

Dział Kadr i Płac – Podinspektor ds. technicznych nr ref. 232/DOM2/22

Nadesłanych ofert nie zwracamy. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres

w terminie do dnia 23.11.2022 r. do godz. 15.00