null

Inspektor - umowa o pracę na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika nr ref. 234/DOM7/22

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wyniki postępowania

Warszawa, dnia 25.11.2022 r.

Informacja o wynikach przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko:  Inspektor nr ref. 234/DOM7/22 – (umowa o pracę na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika) w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

Informujemy, że nie wpłynęła żadna oferta.

DYREKTOR
ZAKŁADU GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
W DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY ul. Irysowa 19 02-660 Warszawa
Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:

Inspektor  

 umowa o pracę na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika

w pełnym wymiarze czasu pracy

w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

 Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi: 

 • Ścisła współpraca z Zastępcą Kierownika ds. Technicznych.
 • Przygotowanie wraz ze sporządzeniem wniosku materiałów przetargowych w branży technicznej oraz skompletowanie i przekazanie do Działu Zamówień Publicznych, uczestniczenie w komisji przetargowej;
 • Prowadzenie rejestru postępowań przetargowych prowadzonych przez DOM.
 •  Prowadzenie i koordynowanie całości spraw związanych z przebudowami w lokalach zamieszkałych tj. rejestrowanie przebudowy w SZTON, uzupełnianie danych, łącznie z wystąpieniami do odpowiednich instytucji i działów itp.;
 • W oparciu o otrzymane od inspektorów branżowych dokumenty dotyczące remontów pustostanów przygotowuje dokumenty dla ZGN , pisma do najemców/ użytkowników z informacją o konieczności wykonania remontu, a w przypadku nie przystąpienia najemcy/użytkownika do remontu przygotowuje kolejne pismo zawierające informacje o szacunkowej kwocie obciążenia kosztami remontu  najemcę/ użytkownika i zastępczego przystąpieniu do wykonania remontu. Po zakończonym remoncie występuje do Likwidatury ZGN o obciążenie najemcy/ użytkownika. Komplet dokumentów przekazuje Inspektorowi ds. budowlanych oraz Administratorowi do akt lokalu.
 • Przygotowanie dokumentów do właściwych urzędów min. Delegatury Wydziału Architektury, Konserwatora itp.
 • Wpisywanie do rejestru pustostanów danych dotyczących rozpoczęcia remontu pustostanu;
 • Terminowe udzielanie odpowiedzi na skargi i wnioski oraz pisma dekretowane przez Kierownika;
 • Uczestniczenie w razie konieczności w komisyjnych przeglądach lokali;
 • Sporządzanie niezbędnych dokumentów w zakresie przekwalifikowania lokalu mieszkalnego na użytkowy;
 • Prowadzenie rejestru ubezpieczeń;
 • Wykonywanie zadań wynikających z wewnętrznych regulacji i zarządzeń Dyrektora ZGN Mokotów;
 • Archiwizowanie umów na lokale użytkowe i garaże;
 • Prowadzenie innych spraw zleconych przez przełożonych;

Wymagania niezbędne: 

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2022 r. poz. 530);
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 • wykształcenie średnie;
 • znajomość regulacji prawnych w zakresie: Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, Ustawa o własności lokali, Ustawa o ochronie danych osobowych, Ustawa Prawo budowlane, Ustawa Prawo zamówień publicznych; Ustawa Kodeks cywilny, Polskie Normy;
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego MS Office, klienta poczty Mozilla Thunderbird;
 • staż pracy minimum 3 lata w przypadku osób ze średnim wykształceniem, staż pracy minimum 1 rok w przypadku osób z wyższym wykształceniem.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy:

Praca w jednostce organizacyjnej położonej na terenie Dzielnicy Mokotów. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Budynek oraz ciągi komunikacyjne o szerokości umożliwiającej poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Toalety dostosowane do poruszania się wózkiem inwalidzkim.

Stanowisko pracy:

Stanowisko pracy związane jest z pracą przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i na terenie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, premie uznaniowe
 • pakiet socjalny: wczasy pod gruszą;
 • możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie i opieki medycznej
 • gwarantujemy terminowość wypłaty wynagrodzenia.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia;
 • podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;
 • podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 • podpisane oświadczenie o treści: Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji;
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów, w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia tj. od dnia 10.11.2022r., w zamkniętej kopercie w Sekretariacie (pokój 21) pod adresem:

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

02-660 Warszawa ul. Irysowa 19 z dopiskiem:

Dział Kadr i Płac – Inspektor nr ref. 234/DOM7/22 - umowa o pracę na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika

Nadesłanych ofert nie zwracamy. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres

w terminie do dnia 24.11.2022 r. do godz. 15.00