null

Ceny energii elektrycznej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Komunikat w sprawie działań związanych z wejściem w życie ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku

W dniu 4 listopada 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 r.

Dz. U. z 2022 r. poz. 2243

Przepisy ustawy mają na celu określenie ceny maksymalnej sprzedaży energii elektrycznej
w wysokości 693 zł/MWh dla gospodarstw domowych oraz 785 zł/MWh dla odbiorców uprawnionych wskazanych w pkt 2 lit. b-e ww. ustawy (m.in. mikroprzedsiębiorstw, małych przedsiębiorstw i średnich przedsiębiorstw).

Cena maksymalna będzie stosowana w rozliczeniach z odbiorcą uprawnionym wskazanych
w pkt 2 lit. b-e ww. ustawy (m.in. mikroprzedsiębiorstw, małych przedsiębiorstw i średnich przedsiębiorstw) jeżeli złoży on podmiotu uprawnionemu (przedsiębiorcy z którym podpisana została umowa na sprzedaż energii elektrycznej) oświadczenie.

Wzór oświadczenia:

Dz. U. z 2022 r. poz. 2299

Oświadczenie należy składać na piśmie w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie do 30 listopada 2022 r.

Komunikat w sprawie działań związanych z wejściem w życie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej

W dniu 18 października 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

Dz. U. z 2022 r. poz. 2127

Przepisy ustawy mają na celu uregulowanie szczegółowych zasad rozliczania, zasad i trybu ustalania wysokości cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych oraz zasad i trybu wypłacenia „dodatku elektrycznego”.

Wprowadzone zostały limity zużycia energii elektrycznej:

- 2MWh dla gospodarstwa domowego,

- 3MWh dla gospodarstwa domowego prowadzącego gospodarstwo rolne,

- 3 MWh dla odbiorcy uprawnionego posiadającego Kartę Dużej Rodziny,

- 2,6 MWh odbiorcy uprawnionego posiadającego orzeczenie o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Odbiorca uprawniony w celu umożliwienia stosowania wobec niego limitu zużycia energii elektrycznej wynoszącego maksymalnie 3 MWh albo 2,6 MWh, powinien złożyć podmiotowi uprawnionemu (przedsiębiorcy z którym podpisana została umowa na sprzedaż energii elektrycznej) oświadczenie zgodne z ww. ustawą o spełnianiu przez tego odbiorcę warunków do korzystania z uprawnień.

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną, i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w gminnie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek.