null

Inspektor ds. zamówień publicznych nr ref. 250/TZ/22

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawa dn. 29.12.2022 r.

Unieważnienie naboru kandydatów na stanowisko:

Inspektor ds. zamówień publicznych  w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Dyrektor ZGN w Dz. Mokotów m.st. W-wy unieważnia nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. zamówień publicznych, ogłoszony w dniu 5 grudnia 2022 r. na stronie internetowej ZGN Mokotów, z przyczyn organizacyjnych.

DYREKTOR
ZAKŁADU GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
W DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY ul. Irysowa 19 02-660 Warszawa

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:

Inspektor ds. zamówień publicznych

 w pełnym wymiarze czasu pracy

w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy


Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
 • opracowywanie w oparciu o materiały otrzymane z właściwych merytorycznie działów dokumentów wydawanych wykonawcom (specyfikacje, zaproszenia itp.);
 • opracowywanie dokumentacji związanej z prowadzonymi postępowaniami;
 • prowadzenie rejestrów postępowań, umów, korespondencji;
 • prowadzenie elektronicznych rejestrów zmówieni publicznych;
 • uczestniczenie w pracach komisji przetargowych, komisji konkursowych;
 • współdziałanie z pozostałymi pracownikami działu Zamówień Publicznych oraz pracownikami ZGN w Dzielnicy m. st. Warszawy i wchodzących w jego skład DOM-ami w realizacji w/w obowiązków;
 • wykonywanie innych czynności powierzonych przez przełożonych;
 • ogłaszanie za pomocą Portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych informacji o wszczęciu postępowań, o udzielanych zamówieniach;
 • ogłaszanie za pomocą Portalu internetowego Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej informacji o wszczęciu postępowań, o udzielanych zamówieniach;
 • ogłaszanie za pomocą platformy Marektplanet informacji o wszczęciu postępowań, o udzielanych zamówieniach;
 • przygotowywanie projektów umów do prowadzonych postępowań przetargowych, konkursowych, aneksów;
 • przygotowywanie planu zamówień publicznych na rok bieżący i kolejny;
 • wykonywanie pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp oraz stosowanie się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych;
 • zachowanie tajemnicy służbowej w zakresie działania Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy.  

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2022 r. poz. 530);
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 • wykształcenie średnie;
 • znajomość regulacji prawnych w zakresie ustaw i aktów wykonawczych związanych z systemem zamówień publicznych, (znajomość ustawy i aktów wykonawczych zostanie zweryfikowana na podstawie testu wiedzy i rozmowy z komisją);
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego MS Office, klienta poczty Mozilla Thunderbird;
 • staż pracy minimum 3 lata w przypadku osób ze średnim wykształceniem, w przypadku osób z wyższym wykształceniem staż pracy minimum 1 rok.

Wymagania dodatkowe:

 • mile widziane studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych;

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy:

Praca w jednostce organizacyjnej położonej na terenie Dzielnicy Mokotów. Praca w siedzibie na parterze i na piętrze. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Budynek oraz ciągi komunikacyjne o szerokości umożliwiającej poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Toaleta na parterze dostosowana do poruszania się wózkiem inwalidzkim

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Stanowisko pracy: 

Stanowisko pracy związane jest z pracą przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i na terenie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę;
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, premie uznaniowe;
 • pakiet socjalny: wczasy pod gruszą;
 • możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie i opieki medycznej;
 • gwarantujemy terminowość wypłaty wynagrodzenia.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia;
 • podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;
 • podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 • podpisane oświadczenie o treści: Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji;
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów, w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia (od dnia 05.12.2022 r.), w zamkniętej kopercie w Sekretariacie (pokój 21) pod adresem:

 Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
02-660 Warszawa ul. Irysowa 19
z dopiskiem: Dział Kadr i Płac – Inspektor ds. zamówień publicznych nr ref. 250/TZ/22

Nadesłanych ofert nie zwracamy. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres

w terminie do dnia 19.12.2022 r. do godz. 15.00