null

Księgowa/księgowy nr ref. 1/DOM4/23

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wyniki postępowania

Warszawa, dnia 18.01.2023 r.

Informacja o wynikach przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko:  Księgowa/księgowy nr ref. 1/DOM4/23 w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

Informujemy, że nie wpłynęła żadna oferta.

DYREKTOR
ZAKŁADU GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
W DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY ul. Irysowa 19 02-660 Warszawa

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:

Księgowa/Księgowy

w pełnym wymiarze czasu pracy

w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy


Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • realizacja uchwał podjętych przez WM, wynikających z rozliczenia finansowego, przekazywanie środków finansowych wynikających z rozliczenia;
 • realizacja zobowiązań finansowych Miasta wobec WM, tj. comiesięczne przekazywanie na konta Wspólnot środków finansowych wynikających z zaliczek A i B oraz zaliczek na świadczenia;
 • realizacja zobowiązań finansowych z tytułu jednorazowych wpłat na fundusz remontowy WM wynikających z podjętych uchwał zgodnie z wielkością udziałów Miasta w danej WM
 • księgowanie przekazywanych WM środków finansowych w rozbiciu na zal. A, zal. B zaliczki na media w układzie poszczególnych WM (obrotówki);
 • analiza kosztów świadczeń przekazywanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe, podejmowanie interwencji w przypadkach ich niewłaściwego sporządzania oraz przekazywanie gotowych rozliczeń księgowym czynszowym oraz EU w celu rozliczenia najemców lokali komunalnych;
 • współpraca z pełnomocnikami umocowanymi do reprezentowania Miasta we WM w zakresie realizacji zobowiązań Miasta wobec WM;
 • korespondencja z Zarządami WM i ich administratorami/zarządcami w sprawach spornych dotyczących przekazywanych środków finansowych;
 • bieżąca współpraca z księgowymi WM w zakresie przekazywanych środków finansowych;
 • współpraca z Działem Najmu Lokali Użytkowych w zakresie prawidłowości naliczeń zaliczek A, B oraz na media.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2022 r., poz. 530);
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwa skarbowe;
 • wykształcenie średnie;
 • znajomość regulacji prawnych w zakresie: Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, Ustawa o własności lokali, Kodeks Cywilny w zakresie podstawowych pojęć i najmu lokali, Ustawa o rachunkowości w zakresie podstawowych pojęć;
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego MS Office, klienta poczty Mozilla Thunderbird;
 • staż pracy minimum 2 lata w przypadku osób ze średnim wykształceniem, staż pracy w przypadku osób z wyższym wykształceniem nie jest wymagany.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy:

Praca w jednostce organizacyjnej położonej na terenie Dzielnicy Mokotów. Praca w siedzibie na parterze
i na piętrze.
Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Budynek oraz ciągi komunikacyjne o szerokości umożliwiającej poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Toaleta na parterze dostosowana do poruszania się wózkiem inwalidzkim.

Stanowisko pracy:  

Stanowisko pracy związane jest z pracą przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i na terenie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę;
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, premie uznaniowe;
 • pakiet socjalny: (wczasy pod gruszą, dofinansowanie do karnetów sportowych, kulturalno-rekreacyjnych);
 • możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie i opieki medycznej;
 • gwarantujemy terminowość wypłaty wynagrodzenia.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia;
 • podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;
 • podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 • podpisane oświadczenie o treści: Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji;
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów, w terminie od daty ukazania się ogłoszenia (od dnia 03.01.2023 r.), w zamkniętej kopercie w Sekretariacie (pokój 21) pod adresem:

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
02-660 Warszawa ul. Irysowa 19
z dopiskiem:

Dział Kadr i Płac – Księgowa/Księgowy nr ref. 1/DOM4/23

Nadesłanych ofert nie zwracamy. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres

w terminie do dnia 17.01.2023 r. do godz. 15.00