null

Inspektor techniczny ds. sanitarnych nr ref. 8/ZGN/23

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wyniki postępowania

Warszawa, dnia 02.02.2023r.

Informacja o wynikach przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko: Inspektor techniczny ds. sanitarnych nr ref. 8/ZGN/23 w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

Informujemy, że wpłynęła 1 oferta. W wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikował się 1 kandydat spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

W trakcie procedury naboru nie wyłoniono kandydata do zatrudnienia.

DYREKTOR ZAKŁADU GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

W DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY ul. Irysowa 19 02-660 Warszawa

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:

Inspektor techniczny ds. sanitarnych

w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • sporządzanie protokołów typowania kwalifikujących roboty do wykonania w budynkach i w lokalach, wykonywanie kosztorysów inwestorskich, dokonywanie rozliczeń finansowych,
 • przygotowanie materiałów przetargowych, specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Technicznych, kosztorysów inwestorskich, umów, założeń projektowych
 • uczestniczenie w komisjach, przeglądach, dokonywanie pomiarów lokali, ocenianie lokali pod względem technicznym, wykonywanie protokołów zdawczo - odbiorczych lokali
 • przygotowanie dokumentów do wykupów lokali
 • udzielanie odpowiedzi na pisma

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 530),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • wykształcenie średnie techniczne,
 • znajomość regulacji prawnych w zakresie: Prawo budowlane, Ustawa o zamówieniach publicznych,  Ustawa o ochronie praw lokatorów, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. ,  Ustawa o ochronie danych osobowych,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego Ms Office, klienta poczty Mozilla Thunderbird, program do kosztorysowania NORMA
 • staż pracy minimum 1 rok w przypadku osób z wyższym wykształceniem lub staż pracy minimum 3 lat w przypadku osób ze średnim wykształceniem

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe techniczne
 • praca jako inspektor techniczny ds. sanitarnych
 • praca w administracji
 • praca na budowie

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy:

Praca w jednostce organizacyjnej położonej na terenie Dzielnicy Mokotów. Praca w siedzibie na parterze i na piętrze. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Budynek oraz ciągi komunikacyjne o szerokości umożliwiającej poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Toaleta dostosowana do poruszania się wózkiem inwalidzkim.

Stanowisko pracy:

Stanowisko pracy związane jest z pracą przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i na terenie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę;
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, premie uznaniowe;
 • pakiet socjalny: wczasy pod gruszą;
 • możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie i opieki medycznej;
 • gwarantujemy terminowość wypłaty wynagrodzenia.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji;
 • kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia;
 • podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;
 • podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 • podpisane oświadczenie o treści: Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji;
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów, w terminie od daty ukazania się ogłoszenia tj. od dnia 10.01.2023 r., w zamkniętej kopercie w Sekretariacie (pokój 21) pod adresem:

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

02-660 Warszawa ul. Irysowa 19 z dopiskiem:

Dział Kadr i Płac – Inspektor techniczny ds. sanitarnych nr ref. 8/ZGN/23

Nadesłanych ofert nie zwracamy. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres

w terminie do dnia 24.01.2023 r. do godz. 15.00