null

Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. sanitarnych nr ref. 16/ZGN/23

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wyniki postępowania

Warszawa, dnia 06.02.2023 r.

Informacja o wynikach przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko:  Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. sanitarnych nr ref. 16/ZGN/23 w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

Informujemy, że nie wpłynęła żadna oferta.

DYREKTOR ZAKŁADU GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

W DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY ul. Irysowa 19 02-660 Warszawa

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:

Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. sanitarnych

w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • Prowadzenie spraw remontów w branży sanitarnej w tym: Wykonywanie ocen technicznych i typowania robót, opracowywanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich, archiwizacja materiałów poszczególnych zadań, przygotowywanie dokumentów do kontroli, weryfikacja ocen, typowania robót, przedmiarów i kosztorysów.
 • Uczestnictwo w ocenie wykonanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
 • Ocena przydatności dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
 • Sprawdzanie i opiniowanie założeń dot. zlecania dokumentacji technicznej, specyfikacji i dokumentów przetargowych dot. branży sanitarnej.
 • Uczestnictwo w czynnościach udzielania zamówień publicznych.
 • Rozpatrywanie interwencyjnych spraw technicznych w zakresie branży sanitarnej.
 • Wykonywanie funkcji nadzoru inwestorskiego.
 • Współdziałanie z DOM-ami i innymi komórkami ZGN Mokotów.
 • Załatwianie korespondencji z Urzędem Dzielnicy Mokotów i innymi instytucjami.
 • Uczestnictwo w seminariach i szkoleniach.
 • Analizowanie przeglądów technicznych budynków.
 • Współudział w typowaniu robót i ustalaniu założeń projektowych.
 • Przygotowywanie oraz sprawdzanie materiałów przetargowych na opracowanie dokumentacji oraz wykonanie robót w branży sanitarnej.
 • Opiniowanie, w ramach obowiązujących uprawnień, wniosków i dokumentacji na przebudowy , rozbudowy i adaptacji.
 • Współpraca w zakresie przygotowania i prowadzenia sprawozdawczości dotyczącej branży sanitarnej.
 • Bieżące śledzenie i wprowadzanie do stosowania przepisów i zarządzeń związanych z utrzymaniem obiektów, lokali, sieci i instalacji zarządzanych przez ZGN Mokotów.
 • Przygotowanie porozumień cywlino-prawnych z najemcami dot. branży sanitarnej.
 • Przygotowanie aneksów do umów konserwujących.
 • Przygotowywanie wniosków do Zarządu Dzielnicy Mokotów z polecenia Dyrektora.
 • Rozpatrywanie i udzielanie odpowiedzi na korespondencję w zakresie spraw sanitarnych.
 • Rzeczowe, terminowe wykonywanie zadań.

Wymagania niezbędne:

 • staż pracy minimum 4 lata w przypadku osób z wyższym wykształceniem lub staż pracy minimum
  6 lat w przypadku osób ze średnim wykształceniem.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy:

Praca w jednostce organizacyjnej położonej na terenie Dzielnicy Mokotów. Praca w siedzibie na parterze. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Budynek oraz ciągi komunikacyjne o szerokości umożliwiającej poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Toalety dostosowane do poruszania się wózkiem inwalidzkim.

Stanowisko pracy:

Stanowisko pracy związane jest z pracą przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i na terenie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę;
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, premie uznaniowe;
 • pakiet socjalny: wczasy pod gruszą;
 • możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie i opieki medycznej;
 • gwarantujemy terminowość wypłaty wynagrodzenia.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji;
 • kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia;
 • podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;
 • podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 • podpisane oświadczenie o treści: Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji;
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów, w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia tj. od dnia 20.01.2023 r., w zamkniętej kopercie w Sekretariacie (pokój 21) pod adresem:

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

02-660 Warszawa ul. Irysowa 19 z dopiskiem:

Dział Kadr i Płac – Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. sanitarnych nr ref. 16/ZGN/23

Nadesłanych ofert nie zwracamy. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres

w terminie do dnia 03.02.2023 r. do godz. 15.00