null

Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. budowlanych nr ref. 21/ZGN/23

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wyniki postępowania

Warszawa, dnia 09.02.2023 r.

Informacja o wynikach przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko:  Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. budowlanych nr ref. 21/ZGN/23 w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

Informujemy, że nie wpłynęła żadna oferta

DYREKTOR
ZAKŁADU GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
W DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY ul. Irysowa 19 02-660 Warszawa
Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:
Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. budowlanych
w pełnym wymiarze czasu pracy
w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

 Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi: 

 • Wykonywanie:
  • ocen technicznych i typowania robót budowlanych i drogowych,
  •  przedmiarów robót,
  •  kosztorysów inwestorskich,
 • nadzór nad terminowością zatwierdzania remontów
 •  przygotowanie dokumentów do kontroli
 • weryfikacja ocen, typowania robót, przedmiarów i kosztorysów,
 • prowadzenie spraw dotyczących przebudów lokali w tym przygotowywanie porozumień remontowych z najemcami i instytucjami,
 • uczestnictwo w ocenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
 • uczestnictwo w ocenie wykonanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
 • ocena przydatności wykonanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej
 • uczestnictwo w czynnościach udzielania zamówień publicznych w tym w komisjach przetargowych
 • rozpatrywanie interwencyjnych spraw technicznych w zakresie robót budowlanych
 • wykonywanie funkcji nadzoru inwestorskiego
 • współdziałanie z DOM-ami i innymi komórkami ZGN Mokotów
 • załatwianie korespondencji z Urzędem Dzielnicy Mokotów i innymi instytucjami
 • uczestnictwo w seminariach i szkoleniach
 • analizowanie przeglądów technicznych budynków
 • współudział w typowaniu robót i ustalaniu założeń projektowych,
 • przygotowanie oraz sprawdzanie materiałów przetargowych na opracowanie dokumentacji oraz wykonanie robót w branży budowlanej
 • opiniowanie w ramach obowiązujących uprawnień, wniosków i dokumentacji na przebudowy, nadbudowy, rozbudowy i adaptacji
 • bieżące śledzenie i wprowadzanie do stosowania przepisów i zarządzeń związanych z procedurą zlecania robót przez ZGN
 • archiwizacja dokumentacji w prowadzonej tematyce
 • rozpatrywanie i udzielanie odpowiedzi na korespondencję w zakresie spraw budowlanych

Wymagania niezbędne: 

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2022 r., poz. 530);
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 • wykształcenie średnie techniczne o kierunku budowlanym;
 • uprawnienia budowlane wykonawcze (bez ograniczeń) w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno – budowlanej;
 • znajomość regulacji prawnych w zakresie: Prawo budowlane, Ustawa o ochronie praw lokatorów, Ustawa o własności lokali, Prawo zamówień publicznych, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania administracyjnego, Rozporządzenia pochodne do w/w ustaw;
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego Ms Office, klienta poczty Mozilla Thunderbird, program do kosztorysowania – NORMA;
 • staż pracy minimum 4 lata w przypadku osób z wyższym wykształceniem lub staż pracy minimum 6 lat w przypadku osób ze średnim wykształceniem.

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe techniczne o kierunku budowlanym;
 • uprawnienia budowlane wykonawcze (bez ograniczeń) w specjalności drogowej lub doświadczenie w tym zakresie.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy:

Praca w jednostce organizacyjnej położonej na terenie Dzielnicy Mokotów. Praca w siedzibie na parterze. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Budynek oraz ciągi komunikacyjne o szerokości umożliwiającej poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Toalety dostosowane do poruszania się wózkiem inwalidzkim.

Stanowisko pracy:

Stanowisko pracy związane jest z pracą przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i na terenie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę;
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, premie uznaniowe;
 • pakiet socjalny: wczasy pod gruszą;
 • możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie i opieki medycznej;
 • gwarantujemy terminowość wypłaty wynagrodzenia.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji;
 • kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia;
 • podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;
 • podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 • podpisane oświadczenie o treści: Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji;
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów, w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia tj.( od dnia 25.01.2023 r.), w zamkniętej kopercie w Sekretariacie (pokój 21) pod adresem:

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy 02-660 Warszawa ul. Irysowa 19 z dopiskiem:

Dział Kadr i Płac - Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. budowlanych nr ref. 21/ZGN/23

Nadesłanych ofert nie zwracamy. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres

w terminie do dnia  08.02.2023 r. do godz. 15.00