null

Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. budowlanych nr ref. 292/ZGN/23

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wyniki postępowania

Warszawa, dnia 24.11.2023 r.

Informacja o wynikach przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko: Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. budowlanych nr ref. 292/ZGN/23 w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

Informujemy, że nie wpłynęła żadna oferta.

DYREKTOR
ZAKŁADU GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
W DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY ul. Irysowa 19 02-660 Warszawa
Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:
Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. budowlanych
w pełnym wymiarze czasu pracy
w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

 Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi: 

 • wykonywanie czynności wynikających z obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego ds. budowlanych związanych z zadaniami remontowymi planowanymi, pozaplanowymi i awaryjnymi zleconymi przez kierownictwo ZGN Mokotów;
 • kontrola i analiza dokumentów rozliczeniowych zadań w branży budowlanej realizowanych przez jednostki organizacyjne pod kątem prawidłowości i zgodności z zawartymi umowami;
 • sprawowanie kontroli  innych dokumentów prowadzonych przez jednostki organizacyjne np. książek obiektów itp.;
 • współudział w pracach komisji oceny stanu technicznego obiektów administrowanych przez ZGN Mokotów;
 • współudział w odbiorach robót wykonywanych w pustostanach;
 • wnioskowanie sposobu realizacji i udzielania odpowiedzi na korespondencję kierowaną do ZGN Mokotów;
 • rozpatrywanie skarg i wniosków wnoszonych przez najemców, wspólnoty mieszkaniowe oraz administratorów prywatnych w zakresie realizacji prac będących w gestii służb technicznych  ZGN Mokotów;
 • wykonywanie stosowanych sprawozdań w zakresie zadań prowadzonych przez ZGN Mokotów;
 • przygotowywanie dokumentów do ogłoszenia przetargu w tematach prowadzonych przez Dział TN;
 • sprawowanie czasowo na wniosek kierownictwa ZGN Mokotów funkcji inspektora nadzoru w jednostkach organizacyjnych;
 • wykonywanie innych poleceń przełożonych w zakresie przygotowania i prowadzenia robót remontowych związanych z działalnością ZGN Mokotów.

Wymagania niezbędne: 

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2022 r., poz. 530);
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 • wykształcenie średnie technicznie o kierunku budowlanym;
 • uprawnienia budowlane wykonawcze (bez ograniczeń), w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno budowlanej;
 • znajomość regulacji prawnych w zakresie: Ustawa Prawo Budowlane, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego, Ustawa o Własności lokali oraz akty prawne powiązane z ww. aktami prawnymi;
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego Ms Office, klienta poczty Mozilla Thunderbird, program do kosztorysowania – NORMA;
 • staż pracy minimum 4 lata w przypadku osób z wyższym wykształceniem lub staż pracy minimum 6 lat w przypadku osób ze średnim wykształceniem.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy:

Praca w jednostce organizacyjnej położonej na terenie Dzielnicy Mokotów. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Budynek oraz ciągi komunikacyjne o szerokości umożliwiającej poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Toalety dostosowane do poruszania się wózkiem inwalidzkim.

Stanowisko pracy:

Stanowisko pracy związane jest z pracą przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i na terenie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę;
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, premie uznaniowe;
 • pakiet socjalny: (wczasy pod gruszą, dofinansowanie do karnetów sportowych, kulturalno-rekreacyjnych);
 • możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie i opieki medycznej;
 • gwarantujemy terminowość wypłaty wynagrodzenia.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji;
 • kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia;
 • podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;
 • podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 • podpisane oświadczenie o treści: Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji;
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów, w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia tj. od dnia 09.11.2023r., w zamkniętej kopercie pod adresem:

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

02-660 Warszawa ul. Irysowa 19 z dopiskiem:

Dział Kadr i Płac - Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. budowlanych nr ref. 292/ZGN/23

Nadesłanych ofert nie zwracamy. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres

w terminie do dnia 23.11.2023 r. do godz. 15.00