null

Inspektor ds. technicznych nr ref. 300/DOM7/23

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wyniki postępowania

Warszawa, dnia 14.12.2023 r.

Informacja o wynikach przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko: Inspektor ds. technicznych nr ref. 300/DOM7/23 w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

Informujemy, że wpłynęły 3 oferty. W wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowało się 3 kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

W trakcie procedury naboru nie wyłoniono kandydata do zatrudnienia.

DYREKTOR
ZAKŁADU GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
W DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY ul. Irysowa 19 02-660 Warszawa

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:

Inspektor ds. technicznych

w pełnym wymiarze czasu pracy

w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • sporządzanie protokołów typowania robót remontowych, kosztorysów inwestorskich, szacowanie kosztów robót, wycena prac projektowych,
 • ustalanie wspólnie z Administratorem potrzeb technicznych do wykonania w branży ogólnobudowlanej,
 • przygotowanie kompletu dokumentów do wykonania remontów pustostanów,
 • uczestniczenie w komisjach poawaryjnych i innych wraz z spisywaniem protokołów z tych komisji, wpisywanie do rejestru i nadawanie biegu sprawie zgodnie z ustaleniami,
 • uczestniczenie wraz z Administratorem w komisjach przejęcia od zdającego lub zasiedlenia lokalu i w sporządzeniu z tej czynności protokołu zdawczo-odbiorczego,
 • prowadzenie całości spraw związanych ze stwierdzonymi samowolnymi przebudowami lokali m.in. przygotowanie pisma do najemcy, kompletowanie dokumentów do przekazania do TP w celu zawarcia porozumienia itp.,
 • udzielanie terminowo odpowiedzi na skargi i wnioski oraz pisma dekretowane przez Kierownika,
 • prowadzenie wszystkich obowiązujących na tym stanowisku rejestrów,
 • wykonywanie zadań wynikających z wewnętrznych regulacji i zarządzeń,
 • przygotowywanie zgłoszeń robót do właściwych urzędów m.in. Delegatury Wydziału Architektury m.st. Warszawy, Konserwatora itp.,
 • wykonywanie innych czynności związanych z problematyką w ZGN w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy poleconych przez przełożonych.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach     samorządowych Dz. U. z 2022 r, poz.530),  
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • wykształcenie średnie;
 • znajomość regulacji prawnych w zakresie: Ustawa Prawo budowlane, Polskie Normy, Prawo Zamówień Publicznych, Ustawa Kodeks Cywilny, Ustawa o własności lokali, Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zamianie Kodeksu cywilnego, Ustawa o ochronie danych osobowych,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego Ms Office, klienta poczty Mozilla Thunderbird; program do kosztorysowania NORMA,
 • staż pracy minimum 1 rok w przypadku osób z wyższym wykształceniem lub staż pracy minimum 3 lata w przypadku osób ze średnim wykształceniem.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy:

Praca w jednostce organizacyjnej położonej na terenie Dzielnicy Mokotów. Praca w siedzibie na parterze i na piętrze. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Budynek oraz ciągi komunikacyjne o szerokości umożliwiającej poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Toaleta dostosowana do poruszania się wózkiem inwalidzkim.

Stanowisko pracy:  

Stanowisko pracy związane jest z pracą przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i na terenie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, premie uznaniowe,
 • pakiet socjalny: wczasy pod gruszą, dofinansowanie do karnetów sportowych, kulturalno-rekreacyjnych,
 • możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie i opieki medycznej,
 • gwarantujemy terminowość wypłaty wynagrodzenia.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia,
 • podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
 • podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • podpisane oświadczenie o treści: Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy
  z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów, w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia tj. od dnia 15.11.2023 r., w zamkniętej kopercie pod adresem:

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
02-660 Warszawa ul. Irysowa 19
z dopiskiem:

Dział Kadr i Płac – Inspektor ds. technicznych nr ref. 300/DOM7/23

Nadesłanych ofert nie zwracamy. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres

w terminie do dnia 29.11.2023 r. do godz. 15.00