null

Księgowa/księgowy nr ref. 304/DOM2/23

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wyniki postępowania

Warszawa, dnia 14.12.2023 r.

Informacja o wynikach przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko: Księgowa/księgowy nr ref. 304/DOM2/23 w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

Informujemy, że wpłynęły 2 oferty. W wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowało się 2 kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

W trakcie procedury naboru nie wyłoniono kandydata do zatrudnienia.

DYREKTOR
ZAKŁADU GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
W DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY ul. Irysowa 19 02-660 Warszawa

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:

księgowa/księgowy

w pełnym wymiarze czasu pracy

w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy


Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • prowadzenie rozliczeń najemców lokali mieszkalnych z tytułu czynszu i świadczeń;
 • wprowadzanie danych odczytów wodomierzy wraz z kontrolą stanów pod katem prawidłowości wskazań i rozliczeń;
 • przygotowanie i wprowadzanie do komputera dowodów wpłat z banków;
 • przechowywanie dokumentów księgowych w zakresie swojego stanowiska pracy;
 • uzgadnianie sald z lokatorami;
 • sporządzanie wydruków, sprawozdań i sald końcowych;
 • współpraca z administratorami z działem windykacji w zakresie windykacji należności;
 • ewidencjonowanie i analiza realizacji porozumień ratalnych dotyczących spłaty zadłużenia oraz porozumień restrukturyzacyjnych;
 • wprowadzanie zmian w oczynszowaniu lokali na podstawie pisemnych wniosków administratorów;
 • sporządzanie rozliczeń finansowych w zakresie czynszów nieruchomości przekazywanych w obcy zarząd;
 • sporządzanie sprawozdań windykacyjnych i statystycznych;
 • współpraca z księgowością kosztów w zakresie uzgadniania zmian powierzchni budynków;
 • rejestracja i analiza ulg  czynszowych i dodatków mieszkaniowych.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2022 r., poz. 530);
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwa skarbowe;
 • wykształcenie średnie;
 • znajomość regulacji prawnych w zakresie: ustawa o własności lokali, ustawa o ochronie danych osobowych, ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o  zmianie Kodeksu cywilnego, Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2021-2025 w zakresie zasad polityki czynszowej oraz warunków obniżania czynszu, ustawa o dodatkach mieszkaniowych;
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego MS Office, klienta poczty Mozilla Thunderbird;
 • staż pracy minimum 2 lata w przypadku osób ze średnim wykształceniem, staż pracy w przypadku osób z wyższym wykształceniem nie jest wymagany.

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe;
 • doświadczenie w pracy w księgowości;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • rzetelność, odpowiedzialność, odporność na stres.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy:

Praca w jednostce organizacyjnej położonej na terenie Dzielnicy Mokotów. Praca w siedzibie na parterze
i na piętrze.
Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Budynek oraz ciągi komunikacyjne o szerokości umożliwiającej poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Toaleta na parterze dostosowana do poruszania się wózkiem inwalidzkim.

Stanowisko pracy:  

Stanowisko pracy związane jest z pracą przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i na terenie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę;
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, premie uznaniowe;
 • pakiet socjalny: (wczasy pod gruszą, dofinansowanie do karnetów sportowych, kulturalno-rekreacyjnych);
 • możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie i opieki medycznej;
 • gwarantujemy terminowość wypłaty wynagrodzenia.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia;
 • podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;
 • podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 • podpisane oświadczenie o treści: Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji;
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów, w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia tj. od dnia 21.11.2023.), w zamkniętej kopercie pod adresem:

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
02-660 Warszawa ul. Irysowa 19
z dopiskiem:

Dział Kadr i Płac – księgowa/księgowy nr ref. 304/DOM2/23

Nadesłanych ofert nie zwracamy. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres

w terminie do dnia 05.12.2023 r. do godz. 15.00