null

Inspektor ds. organizacyjno – prawnych (umowa o pracę na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika) nr ref. 182/NR/22

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wyniki postępowania

Warszawa, dnia 20.09.2022 r.

Informacja o wynikach przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko: Inspektor ds. organizacyjno-prawnych nr ref. 182/NR/22 -umowa o pracę na zastępstwo w związku z usprawiedliwiona nieobecnością pracownika.  w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

Informujemy, że wpłynęły 2 oferty. Jedna oferta nie spełniła wymogów formalnych podanych w ogłoszeniach. W wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikował się 1 kandydat spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

W trakcie procedury naboru został wybrany kandydat:

Łukasz Wróbel

Uzasadnienie wyboru:

Ww. kandydat spełnił wszystkie kryteria wymagane do pracy na stanowisku: Inspektor ds. organizacyjno-prawnych. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się dobrą znajomością zagadnień merytorycznych niezbędnych do pracy na ww. stanowisku. Zdobyte doświadczenie oraz komunikatywność i kreatywność gwarantują wysoką przydatność do pracy w ZGN Mokotów

DYREKTOR
ZAKŁADU GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
W DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY ul. Irysowa 19 02-660 Warszawa
Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:

Inspektor ds. organizacyjno - prawnych  

 umowa o pracę na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika

w pełnym wymiarze czasu pracy

w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

 Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi: 

 • przyjmowanie z sekretariatu ZGN korespondencji dekretowanej do wszystkich radców prawnych, a także wszelkich zawiadomień, pism i innej korespondencji związanej z toczącymi się sprawami sądowymi, których ZGN jest stroną, jak również prowadzenie ich ścisłej ewidencji;
 • przyjmowanie bezpośrednio od komórek organizacyjnych ZGN wniosków i spraw wnoszonych do radców prawnych w zakresie opinii i porad prawnych oraz zwrot przyjętych spraw po ich załatwieniu
 • prowadzenie dziennika podawczego radców prawnych zawierającego ewidencję spraw, o których mowa powyżej;
 • prowadzenie repetytorium spraw, w których ZGN jest stroną, zakładanie akt dla potrzeb prowadzonej sprawy, nadawanie aktom numeracji, prowadzenie terminarza rozpraw wyznaczonych przez sąd.
 • przygotowywanie dla radców prawnych akt spraw sądowych przed rozprawami;
 • w zakresie powadzonych przez radców prawnych spraw, wykonywanie ich poleceń. W tym zakresie Inspektor upoważniony jest do żądania od wszystkich jednostek organizacyjnych ZGN niezbędnych informacji;
 • prowadzenie bieżącej korespondencji z Sądami, Wydziałem Zasobów Lokalowych Urzędu Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, Urzędem Stanu Cywilnego i podległymi jednostkami ZGN;
 • obsługa kancelaryjna Dyrekcji ZGN oraz radców prawnych, a w szczególności w zakresie obsługi programu komputerowego LEX, prowadzenie podręcznej biblioteki aktów prawnych dla potrzeb radców prawnych i całego ZGN, sporządzanie kopii potrzebnych dokumentów, zaopatrzenie w materiały biurowe, rozliczanie znaczków opłaty sądowej i skarbowej.

Wymagania niezbędne: 

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2022r., poz. 530);
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 • wykształcenie średnie;
 • znajomość regulacji prawnych w zakresie: ustawa Kodeks postepowania cywilnego, ustawa Kodeks cywilny w zakresie przepisów dotyczących procedury prowadzenia spraw cywilnoprawnych, terminów procesowych przedawnienia roszczeń, kosztów sądowych, ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego;
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego Ms Office, Lex, klienta poczty Mozilla Thunderbird;
 • staż pracy minimum 1 rok w przypadku osób z wyższym wykształceniem lub staż pracy minimum 3 lata w przypadku osób ze średnim wykształceniem 

Wymagania dodatkowe: 

 • praca w administracji samorządowej lub w kancelarii prawnej minimum 6 miesięcy;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • uczciwość, sumienność, odpowiedzialność, pracowitość.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy:

Praca w jednostce organizacyjnej położonej na terenie Dzielnicy Mokotów. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Budynek oraz ciągi komunikacyjne o szerokości umożliwiającej poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Toalety dostosowane do poruszania się wózkiem inwalidzkim.

Stanowisko pracy:

Stanowisko pracy związane jest z pracą przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i na terenie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, premie uznaniowe
 • pakiet socjalny: (wczasy pod gruszą, dofinansowanie do karnetów sportowych, kulturalno-rekreacyjnych)
 • możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie i opieki medycznej
 • gwarantujemy terminowość wypłaty wynagrodzenia.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia;
 • podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;
 • podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 • podpisane oświadczenie o treści: Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji;
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów, w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia tj. od dnia 31.08.2022r., w zamkniętej kopercie w Sekretariacie (pokój 21) pod adresem:

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

02-660 Warszawa ul. Irysowa 19 z dopiskiem:

Dział Kadr i Płac – Inspektor ds. organizacyjno - prawnych nr ref. 182/NR/22 - umowa o pracę na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika

Nadesłanych ofert nie zwracamy. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres

w terminie do dnia 14.09.2022 r. do godz. 15.00