null

Podinspektor ds. budynków mieszkalnych- umowa o pracę na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika nr ref. 184/DOM2/22

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wyniki postępowania

Warszawa, dnia 26.09.2022 r.

Informacja o wynikach przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko: Podinspektor ds. budynków mieszkalnych nr ref. 184/DOM2/22 – umowa o pracę na zastępstwo w związku z usprawiedliwiona nieobecnością pracownika w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

Informujemy, że wpłynęły 2 oferty. W wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowało się 2 kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

W trakcie procedury naboru została wybrana kandydatka:

Jolanta Kornatowska

Uzasadnienie wyboru:

Ww. kandydatka spełniła wszystkie kryteria wymagane do pracy na stanowisku: Podinspektora ds. budynków mieszkalnych. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się dobrą znajomością zagadnień merytorycznych niezbędnych do pracy na ww. stanowisku. Zdobyte doświadczenie oraz komunikatywność i kreatywność gwarantują wysoką przydatność do pracy w ZGN Mokotów.

 

DYREKTOR
ZAKŁADU GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
W DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY ul. Irysowa 19 02-660 Warszawa

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:

Podinspektor ds. budynków mieszkalnych - umowa o pracę na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika

w pełnym wymiarze czasu pracy

w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

• uczestniczenie w przejmowaniu i przekazywaniu lokali, obiektów, budynków, terenów i urządzeń komunalnych od osób fizycznych i prawnych;

• prowadzenie dokumentacji lokali mieszkalnych;

• prowadzenie spraw wykupu lokali;

• dokonywanie bieżących zmian w oczynszowaniu lokali mieszkalnych;

• rejestrowanie i zgłaszanie wolnych lokali /tzw. pustostanów/;

• zabezpieczanie pustych lokali przed samowolnym zajęciem;

• egzekwowanie od użytkowników nieruchomości przestrzegania Zasad Regulaminu Porządku Domowego oraz innych przepisów prawa związanych z używaniem nieruchomości;

• przyjmowanie interwencji mieszkańców oraz załatwianie skarg i wniosków zgodnie z obowiązującymi przepisami;

• współdziałanie z Policją,  Strażą  Miejską  oraz innymi podmiotami na rzecz właściwego utrzymania porządku;

• współdziałanie ze Wspólnotami Mieszkaniowymi w zakresie administrowania i zarządzania nieruchomościami;

• współpraca i nadzór nad pracą firm sprzątających;

• terminowe przekazywanie mieszkańcom aneksów, korespondencji, faktur itp. dokumentów;

• aktywny udział w programie weryfikacji sposobu wykorzystywania zasobu mieszkaniowego miasta POZNAJ SWOJEGO NAJEMCĘ;

• dokonywanie co najmniej dwa razy w roku kontroli sposobu wykorzystania lokali, wraz z określeniem jego stanu technicznego oraz stałe monitorowanie prawidłowego wykorzystywania lokali i wywiązywania się najemców z obowiązków wynikających z umów najmu.

Wymagania niezbędne:

• obywatelstwo polskie o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2022 r., poz. 530);

• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

• niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;

• wykształcenie średnie;

• staż pracy minimum 2 lata w przypadku osób ze średnim wykształceniem, staż pracy w przypadku osób z wyższym wykształceniem nie jest wymagany;

• znajomość regulacji prawnych w zakresie: Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa o własności lokali, Ustawa o ochronie danych osobowych, Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Akty prawa miejscowego, Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2021-2025;

• bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie  pakietu biurowego MS Office, klienta poczty Mozilla Thunderbird.

Wymagania pożądane:

• praca w administracji;

• wykształcenie wyższe;

• uczciwość, sumienność;

• terminowość wykonywanej pracy.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy:

Praca w jednostce organizacyjnej położonej na terenie Dzielnicy Mokotów. Praca w siedzibie na parterze i na piętrze. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Budynek oraz ciągi komunikacyjne o szerokości umożliwiającej poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Toaleta dostosowana do poruszania się wózkiem inwalidzkim.

Stanowisko pracy:  

Stanowisko pracy związane jest z pracą przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i na terenie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę;
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, premie uznaniowe;
 • pakiet socjalny: (wczasy pod gruszą, dofinansowanie do karnetów sportowych, kulturalno-rekreacyjnych);
 • możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie i opieki medycznej;
 • gwarantujemy terminowość wypłaty wynagrodzenia.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia;
 • podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;
 • podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 • podpisane oświadczenie o treści: Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji;
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy
  z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów, w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia (od dnia 05.09.2022r.), w zamkniętej kopercie w Sekretariacie (pokój 21) pod adresem:

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
02-660 Warszawa ul. Irysowa 19
z dopiskiem:

Dział Kadr i Płac – Podinspektor ds. budynków mieszkalnych nr ref. 184/DOM2/22 - umowa o pracę na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika

Nadesłanych ofert nie zwracamy. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres

w terminie do dnia 19.09.2022 r. do godz. 15.00