null

Główny specjalista nr ref. 135/TP/22

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wyniki postępowania

Warszawa, dnia 21.07.2022 r.

Informacja o wynikach przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko: Główny Specjalista nr ref.135/TP/22 w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

Informujemy, że wpłynęła 1 oferta. W wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikował się 1 kandydat spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

W trakcie procedury naboru została wybrana kandydatka:

Dorota Jakubowska

Uzasadnienie wyboru:

W/w kandydatka spełniła wszystkie kryteria wymagane do pracy na stanowisku: Głównego Specjalisty. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się dobrą znajomością zagadnień merytorycznych niezbędnych do pracy na ww. stanowisku. Zdobyte doświadczenie oraz komunikatywność i kreatywność gwarantują wysoką przydatność do pracy w ZGN Mokotów.

 

DYREKTOR
ZAKŁADU GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
W DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY ul. Irysowa 19 02-660 Warszawa
Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:
Główny specjalista
w pełnym wymiarze czasu pracy

w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

 Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • Wykonywanie:
  • ocen technicznych i typowania robót budowlanych i drogowych,
  • opracowania przedmiarów robót,
  • opracowania kosztorysów inwestorskich,
  • nadzoru nad terminowością zatwierdzania remontów,
  • archiwizacji materiałów poszczególnych zadań,
  • przygotowywania dokumentów do kontroli,
  • weryfikacji ocen, typowania robót, przedmiarów i kosztorysów
 • Prowadzenie spraw dotyczących remontów nieruchomości i ich przebudów w tym przygotowywanie porozumień remontowych z najemcami i instytucjami.
 • Uczestnictwo w ocenie wykonanej dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
 • Ocena przydatności wykonanej dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
 • Uczestnictwo w czynnościach udzielania zamówień publicznych.
 • Rozpatrywanie interwencyjnych spraw technicznych w zakresie robót budowlanych i drogowych.
 • Wykonywanie funkcji nadzoru inwestorskiego.
 • Współdziałanie z DOM-ami i innymi komórkami ZGN Mokotów.
 • Załatwianie korespondencji z Urzędem Dzielnicy Mokotów i innymi instytucjami.
 • Uczestnictwo w seminariach i szkoleniach.
 • Analizowanie przeglądów technicznych budynków.
 • Współudział w typowaniu robót i ustalaniu założeń projektowych.
 • Przygotowanie oraz sprawdzanie materiałów przetargowych na opracowanie dokumentacji oraz wykonanie robót w branży budowlanej i drogowej.
 • Opiniowanie, w ramach obowiązujących uprawnień, wniosków i dokumentacji na przebudowy, nadbudowy, rozbudowy i adaptacje.
 • Bieżące śledzenie i wprowadzanie do stosowania przepisów i zarządzeń związanych z procedurą zlecania robót przez ZGN.
 • Archiwizacja dokumentacji w prowadzonej tematyce.
 • Rozpatrywanie i udzielanie odpowiedzi na korespondencję w zakresie spraw budowlanych i drogowych.
 • Uczestnictwo w komisjach przetargowych.

Wymagania niezbędne: 

 • Obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2022 r., poz. 530),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • wykształcenie wyższe techniczne
 • uprawnienia budowlane wykonawcze (bez ograniczeń) w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno – budowlanej,
 • znajomość regulacji prawnych w zakresie: ustawy Prawo budowlane, Polskie Normy, Prawo Zamówień Publicznych, Ustawa o własności lokali, Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego, Ustawa o ochronie danych osobowych, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania administracyjnego,
 •  bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego MS Office, klienta poczty Mozilla Thunderbird, program do kosztorysowania – NORMA
 • staż pracy minimum 4 lata

Wymagania dodatkowe: 

 • Umiejętność tworzenia pism urzędowych
 • Doświadczenie w planowaniu inwestycji i remontów
 • Doświadczenie w przygotowywaniu zamówień publicznych na roboty budowlane

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy:

Praca w jednostce organizacyjnej położonej na terenie Dzielnicy Mokotów. Praca w siedzibie na parterze. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Budynek oraz ciągi komunikacyjne o szerokości umożliwiającej poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Toalety dostosowane do poruszania się wózkiem inwalidzkim.

Stanowisko pracy:

Stanowisko pracy związane jest z pracą przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i na terenie.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, premie uznaniowe
 • pakiet socjalny: (wczasy pod gruszą, dofinansowanie do karnetów sportowych, kulturalno-rekreacyjnych)
 • możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie i opieki medycznej
 • gwarantujemy terminowość wypłaty wynagrodzenia.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji
 • kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia,
 • podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
 • podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
 • podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe
 • podpisane oświadczenie o treści: Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji.
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów od daty ukazania się ogłoszenia tj.06.07.2022 r., w zamkniętej kopercie w Sekretariacie (pokój 21) pod adresem:

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy 02-660 Warszawa ul. Irysowa 19 z dopiskiem:

Dział Kadr i Płac – Główny specjalista nr ref. 135/TP/22

Nadesłanych ofert nie zwracamy. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres

w terminie do dnia 18.07.2022 r. do godz. 15.00