null

Inspektor nr ref. 137/EE/22 – umowa o pracę na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wyniki postępowania

Warszawa, dnia 27.07.2022 r.

Informacja o wynikach przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko:  Inspektor - umowa o pracę na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika nr ref. 137/EE/22 w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

Informujemy, że nie wpłynęła żadna oferta.

DYREKTOR
ZAKŁADU GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
W DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY ul. Irysowa 19 02-660 Warszawa
Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:

Inspektor  

 umowa o pracę na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika

w pełnym wymiarze czasu pracy

w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi: 

 • nadzór nad prawidłowym prowadzeniem przez DOM-y dokumentacji lokali mieszkalnych,
 • kontrola prawidłowości zawieranych umów najmu/aneksów do umów najmu lokali mieszkalnych i pomieszczeń tymczasowych, prawidłowości naliczenia wysokości czynszu najmu i opłat niezależnych od właściciela,
 • analiza wysokości stawek czynszu
 • nadzorowanie postępowań zmierzających do wypowiedzenia najmu oraz opróżniania lokali mieszkalnych z terenu DOM, prowadzenie rejestru dokonywanych wypowiedzeń,
 • nadzór nad pracą DOM w zakresie utrzymania porządku i czystości w budynkach i na terenach do nich przyległych, przeprowadzanie okresowych kontroli sanitarno-porządkowych budynków i zarządzanych terenów,
 • rozpatrywanie i załatwianie wniosków oraz interwencji mieszkańców, urzędów i instytucji,
 • współpraca i korespondencja z urzędami zewnętrznymi w zakresie spraw dotyczących budynków i lokali,
 • bieżąca weryfikacja i aktualizacja baz danych

Wymagania niezbędne: 

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2022r., poz. 530),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 • wykształcenie średnie;
 • znajomość regulacji prawnych w zakresie: ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, ustawa o własności lokali, ustawa o ochronie danych osobowych, Kodeks cywilny, Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, Ustawa o gospodarce nieruchomościami, Akty prawa miejscowego
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego Ms Office, klienta poczty Mozilla Thunderbird;
 • staż pracy minimum 1 rok w przypadku osób z wyższym wykształceniem lub staż pracy minimum 3 lata w przypadku osób ze średnim wykształceniem

Wymagania dodatkowe: 

 • umiejętność pracy w zespole;
 • rzetelność, odpowiedzialność, odporność na stres;

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy:

Praca w jednostce organizacyjnej położonej na terenie Dzielnicy Mokotów. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Budynek oraz ciągi komunikacyjne o szerokości umożliwiającej poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Toalety dostosowane do poruszania się wózkiem inwalidzkim.

Stanowisko pracy:

Stanowisko pracy związane jest z pracą przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i na terenie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, premie uznaniowe
 • pakiet socjalny: (wczasy pod gruszą, dofinansowanie do karnetów sportowych, kulturalno-rekreacyjnych)
 • możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie i opieki medycznej
 • gwarantujemy terminowość wypłaty wynagrodzenia.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia;
 • podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;
 • podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 • podpisane oświadczenie o treści: Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji;
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów, w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia

tj. od dnia 11.07.2022r., w zamkniętej kopercie w Sekretariacie (pokój 21) pod adresem:

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

02-660 Warszawa ul. Irysowa 19 z dopiskiem:

Dział Kadr i Płac – Inspektor nr ref. 137/EE/22 – umowa o pracę na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika

Nadesłanych ofert nie zwracamy. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres

w terminie do dnia 25.07.2022 r. do godz. 15.00