null

Nowy program restrukturyzacji zadłużenia

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Nowe narzędzie polegające na restrukturyzacji zadłużenia w mieszkaniach komunalnych

Miasto Stołeczne Warszawa, zgodnie z uchwałą radnych, oferuje dłużnikom czynszowym nowe narzędzie pomocy. Warszawiacy i warszawianki mają 18 miesięcy na przystąpienie do programu i elastycznie dobrane raty miesięczne czy kwartalne oraz nawet do 10 lat na spłatę zadłużenia. Nowe narzędzie umarzania długów ma pomóc mieszkańcom w wydostaniu się z trudnej sytuacji życiowej.

I. Okres obowiązywania narzędzia
 • od dnia wejścia w życie uchwały tj. 29 czerwca 2019 roku do 30 grudnia 2030 roku

Wnioski o restrukturyzację, co do zasady, można składać od 1 lipca 2019 roku do 29 czerwca 2021 roku.

II. Kto może skorzystać
 • pełnoletnia osoba, która ma trudności ze spłatą zadłużenia za zajmowane mieszkanie gminne (w tym socjalne)
 • pełnoletnia osoba, która już nie mieszka w mieszkaniu komunalnym, ale ciągle ma niespłacone zadłużenie za to mieszkanie
 • pełnoletnia osoba, która odpowiada solidarnie za długi np. po dziadkach, rodzicach, partnerach
III. Warunki przystąpienia do restrukturyzacji
 • posiadanie zadłużenia na dzień składania wniosku oraz na 31.12.2018 (jeżeli obecnie osoba posiada zadłużenie, ale nie miała go na 31.12.2018 wówczas nie maże skorzystać z tego narzędzia)
 • dopuszcza się restrukturyzację długu w przypadku, gdy osoba zadłużona ma zarejestrowaną działalność gospodarczą w mieszkaniu gminnym, ale pod warunkiem że nie prowadzi jej w tym mieszkaniu
 • prawidłowe korzystanie z mieszkania (brak interwencji za zakłócanie porządku i bezpieczeństwa w budynku, itp.)
 • złożenie wniosku w terminie do 18 miesięcy od wejścia w życie uchwały, czyli najpóźniej do 29.12.2020,
 • zawarcie umowy

Istotnym elementem jest, że osoby zainteresowane restrukturyzacją mogą i powinny skorzystać z pomocy i doradztwa w dzielnicy lub ZGN w zakresie wyboru wariantu

IV. Formy restrukturyzacji do wyboru
 1. podstawowa jednorazowa
  • spłata 40% zadłużenia w ciągu 3 miesięcy od podpisania umowy
  • terminowe płacenie bieżących opłat przez 4 lata od podpisania umowy
  • umorzenie 60% zadłużenia po wywiązaniu się z warunków umowy
 2. podstawowa ratalna
 • spłata 60% zadłużenia w ratach w okresie od 1 roku do 5 lat, gdy dług nie przekracza 10 000 zł lub do 10 lat, gdy dług przekracza 10 000 zł (wysokość rat uzależniona od kwoty zadłużenia i możliwości płatniczych)
 • wpłata pierwszej raty może być dokonana w dowolnej zadeklarowanej kwocie, ale nie mniej niż 50 zł i będzie dokonana w terminie 1 miesiąca od podpisania umowy
 • kolejne raty mogą być wpłacane w systemie miesięcznym lub w innym systemie niż miesięczny (jeżeli sytuacja finansowa dłużnika wskazuje na korzyści z takiego rozwiązania i daje większą pewność na pomyślne zakończenie umowy np. wynagrodzenie pobierane w systemie innym niż miesięczny)
 • terminowe płacenie bieżących opłat przez cały okres obowiązywania umowy
 • umorzenie 40% zadłużenia po wywiązaniu się z warunków umowy
 1. specjalna dla osób ogrzewających mieszkania energią elektryczną
 • splata 40% zadłużenia w ratach w okresie od 1 roku do 5 lat, gdy dług nie przekracza 10 000 zł lub do 10 lat, gdy dług przekracza 10 000 zł (wysokość rat uzależniona od kwoty zadłużenia i możliwości płatniczych)
 • wpłata pierwszej raty może być dokonana w dowolnej zadeklarowanej kwocie, ale nie mniej niż 50 zł i będzie dokonana w terminie 1 miesiąca od podpisania umowy
 • kolejne raty mogą być wpłacane w systemie miesięcznym lub w innym systemie niż miesięczny (jeżeli sytuacja finansowa dłużnika wskazuje na korzyści z takiego rozwiązania i daje większą pewność na pomyślne zakończenie umowy np.: wynagrodzenie pobierane w systemie innym niż miesięczny)
 • terminowe płacenie bieżących opłat przez cały okres obowiązywania umowy
 • umorzenie 60% zadłużenia po wywiązaniu się z warunków umowy

Istnieje możliwość łączenia tego wariantu (3) z wariantem podstawowym (1) w przypadku, gdy dług dotyczy zarówno okresu w którym mieszkanie ogrzewane było energią elektryczną oraz okresu, gdy mieszkanie ogrzewane było w innej formie np. co.

 1. specjalna dla osób solidarnie odpowiedzialnych za długi
 • spłata 60% swojej części zadłużenia (wyliczenie kwoty wg. wzoru) w ratach w okresie od I roku do 5 lat, gdy dług nie przekracza 10 000 zł lub do 10 lat, gdy dług przekracza 10 000 zł (wysokość rat uzależniona od kwoty zadłużenia i możliwości płatniczych)
 • wpłata pierwszej raty może być dokonana w dowolnej zadeklarowanej kwocie, ale nie mniej niż 50 zł i będzie dokonana w terminie I miesiąca od podpisania umowy
 • olejne raty mogą być wpłacane w systemie miesięcznym lub w innym systemie niż miesięczny (jeżeli sytuacja finansowa dłużnika wskazuje na korzyści z takiego rozwiązania i daje większą pewność na pomyślne zakończenie umowy, wynagrodzenie pobierane w systemie innym niż miesięczny)
 • terminowe płacenie bieżących opłat przez cały okres obowiązywania umowy, zwolnienie z 40% zadłużenia od swojej części po wywiązaniu się z warunków umowy
V. Pomoc przy wyborze wariantów i realizacji umowy
 • dłużnik wstępnie deklaruje wariant we wniosku
 • wspólnie wypracowuje się najkorzystniejsze rozwiązanie po analizie możliwości finansowych dłużnika, tak aby dostosować optymalnie czas umowy do wysokości rat możliwych do wpłaty przez dłużnika
 • stały kontakt z dłużnikiem i szybka interwencja w przypadku zdarzeń losowych uniemożliwiających czasowo kontynuowanie umowy
VI. Dodatkowe korzyści i możliwości
 • dopuszcza się dwukrotną zwłokę w opłatach bieżących lub ratach w każdym roku kalendarzowym ale nie dłuższą niż 21 dni
 • gdy nastąpi zwłoka w opłatach w związku ze zdarzeniami losowymi, umowa będzie mogła być kontynuowana pod warunkiem, że w ciągu 2 miesięcy od wystąpienia zwłoki, dłużnik wystąpi o udzielenie pomocy
 • przywilej do kontynuowania umowy, gdy dłużnik solidarny wpłaci niższą kwotę opłat bieżących niż należne, ale po uzyskaniu zgody
 • w przypadku śmierci dłużnika, który zawarł umowę, spadkobiercy mogą zawrzeć umowę o kontynuowaniu tej umowy, jeżeli złożą stosowny wniosek w terminie do 12 m-cy od daty śmierci
 • możliwość ubiegania się o przywrócenie tytułu prawnego do lokalu po zawarciu umowy (o ile powodem wypowiedzenia umowy był dług).

Wniosek o restrukturyzację zadłużenia


Możesz odpracować niezapłacony czynsz

Jeśli mieszkasz w lokalu komunalnym, masz trudną sytuację życiową i zaległości w opłatach za czynsz, możesz odpracować swoje długi.

Jak skorzystać?

 • Należy złożyć wniosek o zamianę długu na świadczenie niepieniężne do Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami lub burmistrza dzielnicy, w której się mieszka
 • Uzgodnić prace i podpisać porozumienie
 • Po wykonaniu prac następuje zmniejszenie długu

Jakie prace można wykonywać?

Dostępny jest szeroki katalog prac. Najczęściej jest to:

 • sprzątanie ulic, podwórek,
 • utrzymanie zieleni,
 • prace ogrodnicze, grabienie liści,
 • malowanie, drobne prace remontowe,
 • porządkowanie archiwum.

Jeżeli osobiście z różnych przyczyn nie możesz świadczyć pracy, dług może „odpracować” inna osoba, która wyrazi na to zgodę, np. ktoś z rodziny czy przyjaciół.

Od 2014 r. zawarto 438 porozumień z osobami, które zmniejszyły swoje zadłużenie o 542 tys. zł

Pamiętaj!

Jeżeli masz długi w opłatach za czynsz i nie radzisz sobie z ich spłatą, zgłoś się do administracji w swojej dzielnicy i skorzystaj z oferowanej pomocy. Więcej informacji w dzielnicy, w której mieszkasz i na stronie: https://mieszkania.um.warszawa.pl/

Uchwała Restrukturyzacyjna