null

Ogłoszenie o możliwości realizacji zadania publicznego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Szanowni Państwo,

w trybie pilnym rząd zdecydował o przeznaczeniu 10 mln złotych dla organizacji pomocowych, które są zaangażowane w pomoc uchodźcom z Ukrainy.

Środki są przeznaczone na zadania związane z minimalizowaniem skutków kryzysu humanitarnego spowodowanego masowym napływem do Polski uchodźców z Ukrainy. Wsparcie trafi również do organizacji zmierzających do efektywnego udzielania pomocy osobom i rodzinom potrzebującym, a także koordynację wsparcia w tym zakresie. Szczegółowy zakres zadania publicznego proponuje organizacja w ofercie realizacji zadania.

Oferta powinna zawierać w szczególności:

  • szczegółowy  zakres  rzeczowy  zadania  publicznego proponowanego  do realizacji;
  • termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
  • kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
  • informację  o wcześniejszej  działalności  organizacji  pozarządowej  lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne;
  • informację o posiadanych  zasobach  rzeczowych  i kadrowych  zapewniających wykonanie   zadania   publicznego   oraz   o planowanej  wysokości  środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł;
  • deklarację  o zamiarze  odpłatnego  lub  nieodpłatnego  wykonania  zadania publicznego

Wniesienie wkładu własnego na realizację zadania, o którym mowa w ogłoszeniu, nie jest wymagane. Zadanie może być realizowane od dnia podpisania umowy, nie dłużej niż do 30 czerwca 2022 r.

Według posiadanych informacji wnioski można składać najpóźniej do 15 marca 2022 do godz. 16:00.

Szczegółowe informacje w powyższym temacie oraz wzór oferty można znaleźć pod adresem:

https://www.gov.pl/web/premier/ogloszenie-o-mozliwosci-zlecenia-realizacji-zadania-publicznego