null

Zadłużenia

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zasady udzielania ulg w spłacie zadłużenia określone są w Uchwale Nr LXXXIX/2643/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określania warunków dopuszczalności pomocy publicznej.

Dłużnicy, którzy występują do Dyrektora ZGN Mokotów o udzielenie ulgi w spłacie zadłużenia w opłatach za lokale mieszkalne w postaci wyrażenia zgody na spłatę długu w ratach, zobowiązani są do przedłożenia następujących dokumentów :

 1. dowód osobisty osoby występującej o ulgę;
 2. numery PESEL wszystkich osób aktualnie zamieszkałych w lokalu;
 3. dokument poświadczający stałe dochody pełnoletnich osób zamieszkałych w lokalu;
 4. osoby nie uzyskujące dochodu przedkładają zaświadczenie z urzędu pracy;
 5. dokumenty poświadczające ponoszenie stałych wydatków związanych z utrzymaniem lokalu, w tym rachunki za gaz, światło;
 6. dokumenty poświadczające ponoszenie innych stałych wydatków obciążających budżet rodziny jak: raty kredytu, opłaty czesnego, stałe leczenie przewlekłych schorzeń, inne;
 7. aktualna decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego lub obniżce czynszu;
 8. informacje o uzyskiwanej finansowej pomocy ze środków Opieki Społecznej;
 9. wniosek o udzielenie ulgi w spłacie zadłużenia z zadeklarowaną wysokością miesięcznej raty;

Z wnioskiem o udzielenie ulgi może wystąpić każda pełnoletnia osoba zamieszkała w lokalu. Z dokumentów wymienionych w punktach 5, 6, 7 dłużnik wybiera tylko te, które są niezbędne do jego wniosku. Pozostałe dokumenty są obowiązujące dla wszystkich. Dłużnicy mieszkający samotnie, którzy chwilowo nie posiadają stałego dochodu, mogą przedłożyć decyzję o przyznanym dodatku mieszkaniowym, która zostanie potraktowana jako wystarczający dokument dotyczący dochodu, konieczny do rozpatrzenia wniosku o udzielenie ulgi.

Dłużnicy, którzy występują do Dyrektora ZGN Mokotów o udzielenie ulgi w spłacie zadłużenia w opłatach za lokale użytkowe, garaże lub reklamy, zobowiązani są do przedłożenia następujących dokumentów:

 1. dowód osobisty osoby występującej o udzielenie ulgi;
 2. sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy;
 3. rachunki potwierdzające ponoszone co miesiac obciążenia związane z koniecznością wydatków za lokal (rachunki za energię elektryczną, gaz, telefom);
 4. załącznik nr 1 do Rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 24 pażdziernika 2014 r. rokuzmieniającego rozporządzenie  sprawie akresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (dz. U. z 2014 r. poz 1543) załącznik do pobrania na stronie internetowej www.uokik.gov.pl
 5. wniosek o udzielenie ulgi w spłacie zadłużenia z zadeklarowaną wysokością miesięcznej raty;

Dłużnik, występujący o udzielenie ulgi, zobowiązany jest do osobistego stawienia się w Dziale Windykacji i Egzekucji Należności, w siedzibie Zarządu przy ulicy Irysowej 19, pokój nr 28, 29, 30 lub 32  w celu sporządzenia protokołu uzgodnień, który w obecności pracownika zespołu windykacji podpisuje.


Wszelkie informację dotyczące sposobu spłaty zadłużenia można uzyskać pod numerem telefonu:

22 549 37 28
22 549 37 58
22 549 37 29
22 549 37 32


Telefonicznie nie są udzielane informacje na temat wysokości zadłużenia, etapów windykacji, egzekucji komorniczej!

Tego typu informacje może uzyskać w Dziale Windykacji wyłącznie osoba zobowiązana do zapłaty długu, podczas osobistej wizyty, po okazaniu dowodu osobistego lub osoba posiadająca notarialne pełnomocnictwo dłużnika do występowania w jego imieniu.


Do Działu Windykacji można zgłosić się każdego dnia (z wyjątkiem sobót) w godzinach od 7.00 do 15.00, do pokoju:

 • nr 28 lub 30 – osoby zalegające z opłatami za lokale mieszkalne
 • nr 27, 29 lub 40 – dłużnicy, wobec których prowadzona jest egzekucja tytułu wykonawczego dotyczącego lokalu mieszkalnego;
 • nr 32 – osoby zalegające z opłatami za lokale użytkowe, garaże lub reklamy oraz dłużnicy, wobec których prowadzona jest egzekucja tytułu wykonawczego dotyczącego lokalu użytkowego, garażu lub reklamy;

Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów otrzymał od Prezydenta m.st. Warszawy pełnomocnictwo do udzielania ulg w spłacie należności miasta stołecznego Warszawy o charakterze cywilnoprawnym, a także do udzielania ulg stanowiących pomoc publiczną w sprawach dotyczących gospodarowaniem zasobem na terenie Dzielnicy Mokotów, przy czym wartość należności głównej wraz z odsetkami i innymi należnościami ubocznymi nie może przekraczać kwoty 20 000,00 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). Dłużnicy, których zaległości przekraczają powyższą kwotę, mogą złożyć wniosek o udzielenie ulgi do Skarbnika m.st. Warszawy, na adres:

Urząd m.st. Warszawy, Biuro Podatków i Egzekucji, al. Jerozolimskie 44; 00-024 Warszawa.