Deklaracja dostępności strony informacyjnej Zakładu Gospodarowania Nieruchomości w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strony informacyjnej Zakładu Gospodarownia Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów(link otwiera się w nowej karcie).

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Najpoważniejsze zidentyfikowane ograniczenia dostępności:
Niektóre zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości;
W niektórych materiałach multimedialnych brakuje napisów dla niesłyszących, transkrypcji oraz opisów tekstowych;
Sporadycznie pojawiają się błędy w opisach i treściach przycisków oraz linków.

Wyłączenia

Mapy
Dokumenty archiwalne opublikowane przed 23 września 2018 roku
Treści zewnętrzne

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

 • Urszula Dłuska
 • E-mail: u.dluska@zgnmokotow.waw.pl
 • Telefon: +48225490920

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie,
 • złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę. Można również złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.(link otwiera się w nowej karcie)


Dostępność architektoniczna

Budynek Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami dla Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, ul. Irysowa 19, 02-660 Warszawa
Siedziba:

 • Dyrektora Zakładu i jego Zastępców
 • Działu Najmu Lokali Użytkowych
 • Działu Zamówień Publicznych
 • Działu Planowania Budżetu i Analiz Ekonomicznych
 • Działu Księgowości
 • Działu Finansowego
 • Działu Kadr i Płac
 • Działu Skarg Interwencji i Kontroli Wewnętrznej
 • Działu Organizacyjno Prawnego
 • Działu Administracyjno Gospodarczego
 • Działu Windykacji i Egzekucji Należności

Opis sposobu dojazdu

Budynek znajduje się przy ul. Irysowej 19.

Uwaga: Informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/.(link otwiera się w nowej karcie)

Pieszo – od ulicy Modzelewskiego, Al. Lotników i ulicy Puławskiej.
Dojście piesze od ul. Modzelewskiego, Al. Lotników i ul. Puławskiej. Przejścia dla pieszych przez ul. Modzelewskiego, Al. Lotników i ul. Puławską posiadają sygnalizację świetlną, nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej. Przejścia przez ul. Irysową nie posiadają sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej. Przejście przez ul. Wita Stwosza nieoznaczone. Chodnik wzdłuż Al. Lotników wyposażony w płyty chodnikowe prowadzące dla osób niewidomych. Na trasie dojścia ul. Niedźwiedzia do ul. Irysowej znajdują się drzewa w obrysie chodnika zawężające przejście. Przy skrzyżowaniu Al. Lotników z ul. Modzelewskiego na chodniku znajdują się stacja rowerowa Veturilo. Dojście od skrzyżowania ul. Modzelewskiego z Al. Lotników wynosi ok. 700 m natomiast od ul. Puławskiej ok. 350 m.

Pieszo – od Al. Wilanowskiej
Dojście piesze od Al. Wilanowskiej chodnikami ul. Wita Stwosza, ul. Świeradowską, ul. Niedźwiedzia do ul. Irysowej i dalej do budynku. Dojście wynosi ok. 550 m.

Autobusem
Najbliższe przystanki autobusowe: Bełdan 01 (kierunek Metro Służew: 189, 193, 317, 401,402), Bełdan 02 (kierunek Al. Wilanowska: 189, 317, 401, 402), Bełdan 03 (kierunek: ul. Rzymowskiego: 174, 193), Bełdan 04 (kierunek. Al. Niepodległości: 174). Przystanek Bełdan 01 i 02 znajdują się przy Al. Lotników. Przystanki Bełdan 03 i 04 znajdują się przy ul. Modzelewskiego. Dojście od przystanków autobusowych wynosi ok. 700 m. Przejścia przez ulice jak w opisie dla pieszych.

Tramwajem
Najbliższe przystanki tramwajowe: Niedźwiedzia 03 (kierunek Warszawa Wyścigi: 4, 10, 35), Niedźwiedzia 04 (kierunek Centrum: 4, 10, 35). Przystanki znajdują się przy ul. Puławskiej. Dojście od przystanków tramwajowych wynosi ok. 350 m. Przejścia przez ulice jak w opisie dla pieszych.

Samochodem
Dojazd samochodem z Al. Wilanowskiej ul. Świeradowską i dalej ul. Irysową lub z Al. Lotników ul. Wita Stwosza, Niedźwiedzia i dalej Irysową. Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na ogrodzonym terenie ZGN Mokotów. Poza terenem ZGN w bliskiej odległości miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych brak.

Taksówką
Brak w okolicy postoju taksówek.

Wejścia do budynku i obszar kontroli

Wejście ogólnodostępne do budynku znajduje się w centralnej części budynku od strony chodnika usytuowanego prostopadle do ul. Irysowej. Od strony terenu ogrodzonego ZGN (elewacja tylna) znajduje się wejście służbowe. W szczycie budynku przy ul. Irysowej znajduje się nieużytkowane wejście służbowe. Wejście ogólnodostępne jest wyposażone w drzwi otwierane klamką z samozamykaczem. Drzwi dwuskrzydłowe, szerokość przejścia w świetle 84 cm po pełnym otwarciu skrzydła czynnego. Po otwarciu obydwu skrzydeł szerokość przejścia wynosi 125 cm. Wysokość progu w przejściu wynosi 1 cm. Dojście piesze jest równe, bez nachylenia. Na elewacji znajduje się oznakowanie wejścia tablica z napisem Zakład Gospodarowania Nieruchomościami dla Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, ul. Irysowa 19 oraz tablica informująca o godzinach przyjęć. Wejście na korytarz parteru wyłącznie po schodach. Tablice informacyjne znajdują się na ścianie korytarza parteru na wprost wejścia do budynku. Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego. Punk przyjęć osób niepełnosprawnych nie mogących poruszać się po schodach znajduje się bezpośrednio przy wejściu do budynku po prawej stronie od wejścia. W punkcie przyjęć istnieje możliwość obsługi osób na wózkach inwalidzkich.

Komunikacja wewnętrzna

Korytarze

Korytarz boczny przy nieczynnym wejściu do budynku znajdujący się w lewym skrzydle(od ulicy Irysowej) wynosi161 cm. Przejście na krytarz główny szerokości 93 cm. Korytarz boczny w prawym skrzydle budynku szerokości 162 cm. Korytarz główny szrokości od 146 do 150 cm z miejscowymi przeweżeniami od 91 do 119 cm. Korytarz na pierwszym pietrze szrokości 146 do 159 cm z miejscowymi przewezeniami wynoszącymi 143 cm. Z korytarzy bezpośredni dostęp do pomieszczeń biurowych. Wejścia do pokoi oznaczone są tabliczkami, drzwi otwierane klamkami. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.

Schody

Klatka schodowa dostępna z poziomu wejścia do budynku. Schodami wejście na parter i piętro budynku. Stopnie schodów nieznacznie wystają poza obrys podstopnic. Schody wyposażone w balustradę jednostronną z drewnianym pochwytem.

Windy

Brak

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do ogólnodostępnych pomieszczeń budynku.

Informacja o możliwości korzystania z tłumacza języka migowego

Brak.

Inne sposoby porozumiewania się (dostępny łatwy tekst do czytania, filmy w języku migowym)

Brak.

Pomieszczenia sanitarne

Ogólnodostępna toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze na prawo od wejścia przy korytarzu głównym. Drzwi do toalety wyposażone są w samozamykacz. W toalecie jest przestrzeń manewrowa. Możliwości transferu przedniego i bocznego. Brak systemu przyzywowego. Miska ustępowa jest zamontowana na prawo od wejścia do toalety. Deska sedesowa na wysokości 48 cm od posadzki. Miska ustępowa wyposażona w obustronne poręcze. Umywalka znajduje się po lewej stronie od wejścia. Umywalka wyposażona jest w poręcz jednostronną. Drzwi zamykane mechanizmem obrotowym małych rozmiarów.

Pomieszczenia konferencyjne, lub inne kluczowe miejsca dla budynku

Sala konferencyjna znajduje się w piwnicy budynku, zejście po schodach usytuowanych w prawym skrzydle budynku. Sala konferencyjna oznaczona tabliczką. Brak pętli indukcyjnej, ograniczona przestrzeń manewrowa.

Ewakuacja z budynku

Ewakuacja z pomieszczeń ogólnodostępnych przez korytarze, klatkę schodową i drzwi wejściowe ogólnodostępne oraz wejścia służbowe usytuowana w prawym skrzydle budynku na zewnątrz. Korytarze i klatka schodowa wyposażone w oznaczenia drogi ewakuacyjnej.

Opis dostępności architektonicznej pozostałych budynków ZGN Mokotów